• Odbierz prezent
IVO: Korekta raportu EBI nr 7/2021 (2021-05-06 17:19)
Zarząd spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach ("Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu EBI nr 7/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 roku dołączając jako załącznik treść statutu Emitenta pierwotnie opublikowanego oraz prawidłową i aktualnie obowiązującą treść statutu Emitenta. Korekta raportu wynika z oczywistych omyłek pisarskich, które zostały opublikowane w dołączonej do raportu treści Statutu oraz treści komunikatu EBI nr 7/2021. Dołączony do niniejszego raportu aktualny Statut Emitenta, zawiera uwidocznione kolorem czerwonym, wprowadzone korekty w stosunku do treści Statutu pierwotnie przekazanego.

Treść pierwotnie opublikowanego raportu EBI:
Zarząd spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach ("Emitent") informuje, że w dniu 23 kwietnia 2021 r. powziął informację o rejestracji w dniu 16 kwietnia 2021 roku przez Sąd zmiany statutu Spółki.
Niniejsza zmiana statutu Emitenta została przyjęta Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które odbyło się dnia 12 marca 2021 roku.

Zmianie uległ § 16 Statutu, w którym dodano ust. 8 o następującym brzmieniu:
„8. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej 5 (pięciu) albo innej minimalnej liczby ustalonej w uchwale Walnego Zgromadzenia z innych przyczyn niż okoliczności określone w art. 386 § 2 w związku z art. 369 § 4 Kodeksu spółek handlowych, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do wymaganej minimalnej liczby, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie. W przypadku zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej tej kadencji. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden członek powołany na powyższych zasadach”.

Prawidłowa treść raportu:
Zarząd spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach ("Emitent") informuje, że w dniu 23 kwietnia 2021 r. powziął informację o rejestracji w dniu 16 kwietnia 2021 roku przez Sąd zmiany statutu Spółki.
Niniejsza zmiana statutu Emitenta została przyjęta Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które odbyło się dnia 12 marca 2021 roku.

Zmianie uległ § 16 Statutu, w którym dodano ust. 8 o następującym brzmieniu:
„8. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej 5 (pięciu) albo innej minimalnej liczby ustalonej w uchwale Walnego Zgromadzenia z innych przyczyn niż okoliczności określone w art. 369 § 4 Kodeksu spółek handlowych, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do wymaganej minimalnej liczby, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie.

W przypadku zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej tej kadencji. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden członek powołany na powyższych zasadach”.

Podstawa prawna: §3 ust 1 pkt 2 oraz §4 ust 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-05-06 17:19:33Andrzej WychowaniecPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk