Advertisement
  • Odbierz prezent
IST: Zakończenie subskrypcji akcji serii N (2021-04-12 14:11)

Spis załączników:

Zarząd Infoscan S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zakończeniu w dniu 8 kwietnia 2021 r. subskrypcji akcji serii N wyemitowanych na podstawie Uchwały Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii N oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii N oraz wprowadzenia akcji serii N do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect.

Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru:

1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 25 marca 2021 roku.
Data zakończenia subskrypcji: 8 kwietnia 2021 roku.

2) Data przydziału instrumentów finansowych:
Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji. Emisja akcji serii N doszła do skutku w dniu 8 kwietnia 2021 roku.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:
1.500.000 akcji serii N.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Nie wystąpiła redukcja.

5) Liczba instrumentów finansowych, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
1.500.000 akcji serii N.

6) Cena po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:
Cena emisyjna wyniosła 0,75 zł za każdą akcję serii N.

6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych:
akcje serii N zostały pokryte wkładem pieniężnym.

a) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności: - datę powstania wierzytelności, - przedmiot wierzytelności, - wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, -opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, - podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby – nie dotyczy.

b) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne: - przedmiot wkładów niepieniężnych, - wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny, - podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby – nie dotyczy.

7) liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach – objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji. Akcje zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej:
- 18 osobom fizycznym,
- 2 osobom prawnym.

8) liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach – objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji. Umowy objęcia akcji zawarto z:
- 18 osobami fizycznymi,
- 2 osobami prawnymi.

8a) informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – podmioty, które objęły instrumenty finansowe nie są podmiotami powiązanym w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, oprócz jednej osoby fizycznej, tj. członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jerzego Kowalskiego.

9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta) – Nie zawarto umów o subemisję.

10) łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty - 15 583,64 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich – 0,00 zł,
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 9 840,00 zł,
d) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta – 0,00 zł.

Powyższe koszty pomniejszą kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-04-12 14:11:48Piotr SobiśPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk