• Odbierz prezent
IPOPEMA S.A.: raport finansowy (2021-03-30 20:05)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dladomów maklerskich
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-03-30
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IPOPEMA S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-107Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Próżna9
(ulica)(numer)
(22) 2369200(22) 236 92 82
(telefon)(fax)
ipopema@ipopema.plwww.ipopema.pl
(e-mail)(www)
527-24-68-122140086881
(NIP)(REGON)
259400QHG4C6452WLF350000230737
(LEI) (KRS)
Grant Thornton Polska Sp. z o.o. Sp. K
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody z działalności podstawowej 257 992,00139 992,0057 662,0032 543,00
Koszty działalności podstawowej218 504,00134 699,0048 836,0031 312,00
Wynik z działalności podstawowej39 488,005 293,008 826,001 230,00
Wynik z działalności operacyjnej37 561,006 413,008 395,001 491,00
Wynik brutto37 899,004 316,008 471,001 003,00
Wynik netto z działalności kontynuowanej30 201,003 534,006 750,00822,00
Wynik netto30 201,003 534,006 750,00822,00
Wynik netto z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
- zwykły0,990,100,220,02
- rozwodniony0,990,100,220,02
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 247 586,0029 532,0055 336,006 865,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 061,00307,00-237,0071,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej3 626,00-14 007,00810,00-3 256,00
Razem przepływy pieniężne250 151,0015 832,0055 910,003 680,00
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej *
Aktywa razem589 073,00271 200,00127 649,0063 684,00
Zobowiązania razem 475 113,00187 456,00102 954,0044 019,00
Kapitały 113 960,0083 744,0024 694,0019 665,00
Liczba akcji – w szt.29 937 836,0029 937 836,0029 937 836,0029 937 836,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)3,812,800,820,66
* Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej z 2020 r. prezentowane są na dzień 31.12.2020 r., natomiast dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej z 2019 r. prezentowane są na dzień 31.12.2019 r.

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na EUR zastosowano następujące zasady:
1) Do danych prezentowanych za rok obrotowy przyjęto kurs EUR, liczony jako średnia arytmetyczna kursów EUR ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca roku, który wyniósł:
- za 2020 rok: 4,4742 PLN
- za 2019 rok: 4,3018 PLN
2) Do danych dotyczących skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej zastosowano kurs średni EUR ogłoszony przez NBP, który wyniósł:
- na dzień 31 grudnia 2020 r.: 4,6148 PLN
- na dzień 31 grudnia 2019 r.: 4,2585 PLN
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
ipe_2020-12-31.zipSkonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej IPOPEMA za 2020 rok
ipe_2020-12-31.zip.xadesSkonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej IPOPEMA za 2020 rok - podpisy
Sprawozdanie_Zarzadu_za_2020rok.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IPOPEMA za 2020 rok
Sprawozdanie_Zarzadu_za_2020rok.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IPOPEMA za 2020 rok - podpisy
List_Prezesa_Zarzadu_2020.xhtmlList Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
Oswiadczenie_Zarzadu_dotyczace_sprawozdan_2020.xhtmlOświadczenie Zarządu w sprawie sprawozdań
Informacja_Zarzadu_dot_firmy_audytorskiej.xhtmlInformacja Zarządu dotycząca firmy audytorskiej
Ocena_RN_dotyczaca_sprawozdan_za_2020r.xhtmlOcena Rady Nadzorczej sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarzadu
Oswiadczenie_RN_dot_KA_2020.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu
GK_Ipopema_Securities_2020_BSSF_MSSF_SzB_PL_emitent.xhtmlSprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej IPOPEMA za 2020 rok
GK_Ipopema_Securities_2020_BSSF_MSSF_SzB_PL_emitent.xhtml.XAdESSprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej IPOPEMA za 2020 rok - podpis

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk