• Odbierz prezent
IPOPEMA S.A.: raport finansowy (2021-03-30 19:54)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dladomów maklerskich
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według PZR
w walucie
data przekazania: 2021-03-30
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IPOPEMA S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-107Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Próżna9
(ulica)(numer)
(22) 2369200(22) 236 92 82
(telefon)(fax)
ipopema@ipopema.plwww.ipopema.pl
(e-mail)(www)
527-24-68-122140086881
(NIP)(REGON)
259400QHG4C6452WLF350000230737
(LEI) (KRS)
Grant Thornton Polska Sp. z o.o. Sp. K
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202 01920202 019
Przychody z działalności podstawowej 55 667,0033 390,0012 442,007 762,00
Koszty działalności podstawowej41 461,0032 806,009 267,007 626,00
Wynik z działalności podstawowej14 206,00584,003 175,00136,00
Wynik z działalności operacyjnej13 836,001 894,003 092,00440,00
Wynik brutto14 266,0083,003 189,0019,00
Wynik netto 11 326,00213,002 531,0050,00
Wynik netto na jedną akcję zwykłą (średnia ważona) – w zł / EUR0,380,010,080,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 234 436,0021 324,0052 397,004 957,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej611,00-781,00137,00-182,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej9 071,00-9 701,002 027,00-2 255,00
Razem przepływy pieniężne244 118,0010 842,0054 561,002 520,00
Dane bilansowe *
Aktywa razem494 270,00207 097,00107 105,0048 631,00
Zobowiązania krótkoterminowe415 203,00146 669,0089 972,0034 441,00
Kapitały własne67 789,0056 533,0014 689,0013 275,00
Liczba akcji – w szt.29 937 836,0029 937 836,0029 937 836,0029 937 836,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)2,261,890,490,44
* dane bilansowe z 2020 r. prezentowane są na dzień 31.12.2020 r., natomiast dane bilansowe z 2019 r. prezentowane są na dzień 31.12.2019 r.

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na EUR zastosowano następujące zasady:
1) Do danych prezentowanych za rok obrotowy przyjęto kurs EUR, liczony jako średnia arytmetyczna kursów EUR ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca roku, który wyniósł:
- za 2020 rok: 4,4742 PLN
- za 2019 rok: 4,3018 PLN
2) Do danych bilansowych zastosowano kurs średni EUR ogłoszony przez NBP, który wyniósł:
- na dzień 31 grudnia 2020 r.: 4,6148 PLN
- na dzień 31 grudnia 2019 r.: 4,2585 PLN
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Sprawozdanie_finansowe_IPOPEMA_Securities_za_2020rok.xhtmlSprawozdanie finansowe IPOPEMA Securities za 2020 rok
Sprawozdanie_finansowe_IPOPEMA_Securities_za_2020rok.xhtml.xadesSprawozdanie finansowe IPOPEMA Securities za 2020 rok - podpisy
Sprawozdanie_Zarzadu_za_2020rok.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności za 2020 rok
Sprawozdanie_Zarzadu_za_2020rok.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności za 2020 rok - podpisy
List_Prezesa_Zarzadu_2020.xhtmlList Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
Oswiadczenie_Zarzadu_dotyczace_sprawozdan_2020.xhtmlOświadczenie Zarządu w sprawie sprawozdań
Informacja_Zarzadu_dot_firmy_audytorskiej.xhtmlInformacja Zarządu dotycząca firmy audytorskiej
Ocena_RN_dotyczaca_sprawozdan_za_2020r.xhtmlOcena Rady Nadzorczej sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarzadu
Oswiadczenie_RN_dot_KA_2020.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu
Ipopema_Securities_2020_BSF_PZR_SzB_PL_emitent.xhtmlSprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania IPOPEMA Securities za 2020 rok
Ipopema_Securities_2020_BSF_PZR_SzB_PL_emitent.xhtml.XAdESSprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania IPOPEMA Securities za 2020 rok - podpis

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk