• Odbierz prezent
IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN: raport finansowy (2021-05-11 08:42)
TRUEskorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za1kwartał2021rokuobejmujący okresod2021-01-01do2021-03-31
podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E
Data przekazania:2021-05-11
IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
(pełna nazwa funduszu)
IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ ANIPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-107WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PRÓŻNA9
(ulica)( numer)
(22) 236-93-00(22) 236-93-90tfi@ipopema.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
1070041861381941894www.ipopema.pl
(NIP)(REGON)(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGOInformacje o funduszu
Konstrukcja funduszu:
Typ funduszu:Subfundusz:FALSE
Fundusz sekurytyzacyjny:FALSEFundusz podstawowy:


FALSE
Fundusz portfelowy:FALSEFundusz powiązany:


FALSE
Fundusz aktywów niepublicznych:TRUE

Waluta sprawozdania finansowego:Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)
PlikOpis
KOREKTA SPRAWOZDANIA

Korekta raportu dotyczy pozycji w Bilansie V. Dochody zatrzymane .

PlikOpis


WYBRANE DANE FINANSOWEWartość na dzień bilansowy w tys.Wartość wyrażona w EUROPrzychody z lokat43195

Koszty funduszu netto00

Przychody z lokat netto43195

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat00

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat00

Wynik z operacji43195

Zobowiązania6 0481 298

Aktywa32 3366 939

Aktywa netto26 2885 641

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych221 2140

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny118,7425,48

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny1,950,43

BILANS1kwartał4kwartał2020rok1kwartał

2021roku2020roku2020roku

Aktywa32 33621 61721 61721 167

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty16 6825 4995 4992 819

Należności277281281100

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu0000

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:0000

dłużne papiery wartościowe0000

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:15 37715 83715 83718 248

dłużne papiery wartościowe15 37715 83715 83716 256

Nieruchomości0000

Pozostałe aktywa0000
Zobowiązania6 0483 1983 19896
Aktywa netto (I-II)26 28818 41918 41921 071

Kapitał funduszu22 85415 41615 41619 387

Kapitał wpłacony26 82619 38819 38819 387

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-3 972-3 972-3 9720

Dochody zatrzymane3 5053 0753 0751 745

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto3 4703 0393 0391 742

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat3536363

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia-71-72-72-61

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)26 28818 41918 41921 071
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych221 214157 787192 139192 139

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 118,84116,73109,67109,67
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych271 139Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny118,89


Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

IPBNT00018 46 949,000
IPBNT00026 26 015,000

IPBNT00034 39 433,000
IPBNT00042 45 390,000
IPBNT00059 63 427,000


Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 119,100


Narastająco kwartały roku bieżącego
kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2021-01-0112020-01-011

20212020

do 2021-03-312021-01-012020-03-312020-01-01

2021-03-312020-03-31

Przychody z lokat431431417417

Dywidendy i inne udziały w zyskach0000

Przychody odsetkowe431431417417

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0000

Dodatnie saldo różnic kursowych0000

Pozostałe0000
Koszty funduszu127127121121

Wynagrodzenie dla towarzystwa0000

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000

Opłaty dla depozytariusza151588

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu181899

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0000

Usługi w zakresie rachunkowości41413535

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000

Usługi prawne112323

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0000

Koszty odsetkowe0000

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0000

Ujemne saldo różnic kursowych0000

Pozostałe52524646
Koszty pokrywane przez towarzystwo127127121121

Koszty funduszu netto (II-III)0000

Przychody z lokat netto (I-IV)431431417417

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)00-62-62

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:0011

z tytułu różnic kursowych0000

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:00-63-63

z tytułu różnic kursowych0000

Wynik z operacji431431355355
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,951,950,000,00

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny1,951,950,000,00Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2021-01-0112020-01-014

20212020

do 2021-03-312021-01-012020-12-312020-01-01

2021-03-312020-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego18 41918 41920 71620 716

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:4314311 6741 674

przychody z lokat netto4314311 7141 714

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat003434

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat00-74-74

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji4314311 6741 674

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0000

z przychodów z lokat netto0000

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0000

z przychodów ze zbycia lokat0000

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:00-3 971-3 971

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)0000

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)00-3 971-3 971

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym431431-2 297-2 297

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego26 28826 28818 41918 419

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym19 99719 99720 91620 916

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:


Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych0000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0034 35234 352

saldo zmian00-34 352-34 352

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych255 596255 596192 139192 139

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych34 38234 38234 38234 382

saldo zmian221 214221 214157 787157 787

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych271 139271 139157 787157 787

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:


wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego116,73116,73107,82107,82

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego118,84118,84116,73116,73

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym1,811,817,067,06

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym117,27117,27108,58108,58

data wyceny2021-01-182021-01-182020-01-312020-01-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym118,84118,84116,73116,73

data wyceny2021-03-312021-03-312020-12-312020-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym118,84118,84116,73116,73

data wyceny2021-03-312021-03-312020-12-312020-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny118,89118,89116,73116,73

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:0,640,642,212,21

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa0,000,000,000,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza0,080,080,190,19

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,090,090,230,23

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,210,210,670,67

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2021-01-0112020-01-011

2 0212 020

do 2021-03-312021-01-012020-03-312020-01-01

2021-03-312020-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej875875-253-253

Wpływy877877748748

Z tytułu posiadanych lokat877877650650

Z tytułu zbycia składników lokat009898

Pozostałe0000
Wydatki221 0011 001

Z tytułu posiadanych lokat0000

Z tytułu nabycia składników lokat001 0001 000

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa0000

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000

Z tytułu opłat dla depozytariusza1111

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0000

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych0000

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości0000

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000

Z tytułu usług prawnych0000

Z tytułu posiadania nieruchomości0000

Pozostałe1100
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-3 111-3 11100

Wpływy0000

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych0000

Z tytułu zaciągniętych kredytów0000

Z tytułu zaciągniętych pożyczek0000

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0000

Odsetki0000

Pozostałe0000
Wydatki3 1113 11100

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych3 1113 11100

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0000

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0000

Z tytułu wyemitowanych obligacji0000

Z tytułu wypłaty przychodów0000

Z tytułu udzielonych pożyczek0000

Odsetki0000

Pozostałe0000
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych0000

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)-2 236-2 236-253-253

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego5 4995 4993 0723 072

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)3 2633 2632 8192 819
INFORMACJA DODATKOWA

PlikOpis
I153-INFDO.pdf


SKŁADNIKI LOKAT

1 kwartał4 kwartał2020 rok1 kwartał

2021 roku2020 roku2020 roku

Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemAkcje000,00000,00000,00000,00

Warranty subskrypcyjne000,00000,00000,00000,00

Prawa do akcji000,00000,00000,00000,00

Prawa poboru000,00000,00000,00000,00

Kwity depozytowe000,00000,00000,00000,00

Listy zastawne000,00000,00000,00000,00

Dłużne papiery wartościowe15 20015 37747,5515 20015 83773,2615 20015 83773,2616 00016 25676,80

Instrumenty pochodne000,00000,00000,00000,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00000,00000,00

Jednostki uczestnictwa000,00000,00000,002 0001 9929,41

Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00000,00000,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00000,00000,00

Wierzytelności000,00000,00000,00000,00

Weksle000,00000,00000,00000,00

Depozyty000,00000,00000,00000,00

Waluty000,00000,00000,00000,00

Nieruchomości000,00000,00000,00000,00

Statki morskie000,00000,00000,00000,00

Inne000,00000,00000,00000,00


AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemPRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemPRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemKWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemDŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:


15 20015 20015 37747,55

Obligacje


15 20015 20015 37747,55

EFAKTOR S.A. SERIA C4 (PLO250300087)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyEFAKTOR S.A.Polska 2022-03-0510,5000 (STALY)1 000,003 8003 8003 82711,83

FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O. SERIA F (PLO287500030)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyFAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O.Polska 2021-06-2311.0000 (STALY)1 000,001 4501 4501 5164,69

FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O. SERIA G (PLO287500048)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyFAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O.Polska 2022-03-1111,0000 (STALY)1 000,002 2502 2502 2637,00

JANVEST-AMS SP. Z O.O. SERIA A (PLO301000017)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyJANVEST-AMS SP. Z O.O.Polska 2021-07-0611,5000 (STALY)1 000,002 0002 0002 0006,18

JANVEST-AMS SP. Z O.O. SERIA B (PLO301000025)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyJANVEST-AMS SP. Z O.O.Polska 2021-12-2111,5000 (STALY)1 000,001 8001 8001 8005,57

MONEVIA SP. Z O.O. SERIA EE (PLO237600062)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyMONEVIA SP. Z O.O.Polska 2021-12-1511,0000 (STALY)1 000,002 4002 4002 4657,62

MONEVIA SP. Z O.O. SERIA EF (PLO237600070)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyMONEVIA SP. Z O.O.Polska 2022-03-1611,0000 (STALY)1 000,001 5001 5001 5064,66

Bony skarbowe


0000,00Bony pieniężne


0000,00Inne


0000,00O terminie wykupu powyżej 1 roku:


0000,00

Obligacje


0000,00Bony skarbowe


0000,00Bony pieniężne


0000,00Inne


0000,00

INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
0000,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
0000,00UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

WESTA PSF SP. Z O.O.WESTA PSF SP. Z O.O.WARSZAWAPolska1000,00

FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O.FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O.WARSZAWAPolska1000,00

JANVEST-AMS SP. Z O.O.JANVEST-AMS SP. Z O.O.TORUŃPolska1000,00

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa


0,0000000,00Certyfikaty inwestycyjne


0000,00
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD0
00,00

W walutach państw nienależących do OECD0
00,00

WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD
0
00,00

W walutach państw nienależących do OECD
0
00,00NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:000,00

Budynki000,00Lokale000,00


000,00

Grunty000,00Inne000,00Prawa współwłasności nieruchomości:000,00

Budynki000,00Lokale000,00Grunty000,00Inne000,00Użytkowanie wieczyste:000,00

Budynki000,00Lokale000,00Grunty000,00Inne000,00
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa


Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP


Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego


Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)


Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem


NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

PlikOpis
NOTA-1.pdf

NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

1kwartał
2021roku
Z tytułu zbytych lokat277
Z tytułu instrumentów pochodnych189
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu dywidendy0
Z tytułu odsetek0
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0
Z tytułu udzielonych pożyczek0
Pozostałe88

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

1kwartał
2021roku
Z tytułu nabytych aktywów0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne5 948
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0
Z tytułu wyemitowanych obligacji0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń0
Z tytułu rezerw98
Pozostałe zobowiązania2PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZDataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-05-11Jarosław WikalińskiPrezes Zarządu


2021-05-11Katarzyna WestfeldCzłonek Zarządu


2021-05-11Paweł JackowskiCzłonek Zarządu


2021-05-11Piotr Włudarczyk Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o.
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk