• Odbierz prezent
IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN: raport finansowy (2021-04-15 21:57)
FALSEskorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny FIZ-R-E

za rok obrotowy 2020obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
oraz poprzedni rok obrotowy 2019obejmujący okres od2018-10-22do2019-12-31
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)
Data przekazania:2021-04-15
IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
(pełna nazwa funduszu)
IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ ANIPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-107WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PRÓŻNA9
(ulica)( numer)
(22) 236-93-00(22) 236-93-90tfi@ipopema.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
1070041861381941894www.ipopema.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Obrzeżnej 5/8p, 02-691 Warszawa. Podmiot jest wpisany na listę firm audytorskich pod numerem 244.2021-04-15
(podmiot uprawniony do badania)(data wydania opinii)
Raport roczny zawiera:
TRUEPismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUERoczne sprawozdanie finansowe
TRUEWprowadzenieTRUERachunek wyniku z operacjiTRUENoty objaśniające
TRUEZestawienie lokatTRUEZestawienie zmian w aktywach nettoTRUEInformacja dodatkowa
TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnychTRUEWybrane dane finansowe
TRUESprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUEOświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego
TRUEOświadczenie depozytariusza
TRUEOświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych
TRUEOpinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUERaport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUEStanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGOInformacje o funduszu
Konstrukcja funduszu:
Typ funduszu:Subfundusz:FALSE
Fundusz sekurytyzacyjny:FALSEFundusz podstawowy:


FALSE
Fundusz portfelowy:FALSEFundusz powiązany:


FALSE
Fundusz aktywów niepublicznych:TRUE

Waluta sprawozdania finansowego:Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)
PlikOpis


WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


PlikOpis

BENEFIT 3_WPROW.pdfWPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


KOREKTA SPRAWOZDANIAPlikOpis


PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA


PlikOpis

Pismo Prezesa TFI - Art. 70 ust. 1 pkt 1 - Ipopema Benefit 3 FIZAN.pdfList Prezesa Zarządu TowarzystwaSPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)


PlikOpis

Sprawozdanie z działalnosci emitenta Ipopema Benefit 3 FIZAN.pdfRoczne sprawozdanie z działalności emitenta IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Funduszu Inwestycyjnego ZamkniętegoWYBRANE DANE FINANSOWEWartość na dzień bilansowy w tys.
Wartość na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys.
Przychody z lokat1 7141 325

Koszty funduszu netto00

Przychody z lokat netto1 7141 325

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat342

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat-742

Wynik z operacji1 6741 329

Zobowiązania3 19862

Aktywa21 61720 778

Aktywa netto18 41920 716

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych157 787192 139

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny116,73107,82

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny10,616,91BILANS

2020 rok 2019 rok

Aktywa21 61720 778

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty5 4993 072

Należności28165

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu00

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:00

dłużne papiery wartościowe00

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:15 83717 641

dłużne papiery wartościowe15 83715 640

Nieruchomości00

Pozostałe aktywa00


Zobowiązania3 19862

Aktywa netto (I-II)18 41920 716

Kapitał funduszu15 41619 387

Kapitał wpłacony19 38719 387

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-3 9730

Dochody zatrzymane3 0751 327

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto3 0391 325

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat362

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia-722

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)18 41920 716


Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych157 787192 139

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 116,73107,82


Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych157 787


Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny116,73Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie: 116,73RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI

od 2020-01-01 od 2018-10-22

do 2020-12-31 do 2019-12-31

Przychody z lokat1 7141 325

Dywidendy i inne udziały w zyskach00

Przychody odsetkowe1 7141 325

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości00

Dodatnie saldo różnic kursowych00

Pozostałe00


Koszty funduszu462493

Wynagrodzenie dla towarzystwa00

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję00

Opłaty dla depozytariusza4040

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu4928

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne00

Usługi w zakresie rachunkowości140123

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu00

Usługi prawne113135

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne00

Koszty odsetkowe00

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości00

Ujemne saldo różnic kursowych00

Pozostałe120167

- opłaty emisyjne90141

- opłaty emisyjne3022

Koszty pokrywane przez towarzystwo462493

Koszty funduszu netto (II-III)00

Przychody z lokat netto (I-IV)1 7141 325

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)-404

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:342

z tytułu różnic kursowych00

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:-742

z tytułu różnic kursowych00

Wynik z operacji1 6741 329


Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 10,616,91

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny10,616,91


ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO

od 2020-01-01 od 2018-10-22

do 2020-12-31 do 2019-12-31

Zmiana wartości aktywów nettoWartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego20 7160

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:1 6741 329

przychody z lokat netto1 7141 325

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat342

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat-742

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji1 6741 329

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)00

z przychodów z lokat netto00

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat00

z przychodów ze zbycia lokat00

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:-3 97119 387

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)019 387

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-3 9710

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym-2 29720 716

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego18 41920 716

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym20 91614 890

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serieZmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych0,00192 139,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych34 352,000,00

saldo zmian-34 352,00192 139,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych192 139,00192 139,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych34 382,000,00

saldo zmian157 787,00192 139,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych157 787,00192 139,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na seriewartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego107,82100,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego116,73107,82

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym8,267,82

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym108,5899,95

data wyceny2020-01-312018-10-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym116,73107,82

data wyceny2020-12-312019-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym116,73107,82

data wyceny2020-12-312019-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny116,73107,82

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:2,192,74

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa0,000,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza0,190,22

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,230,16

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,670,68

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,00


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

od 2020-01-01 od 2018-10-22

do 2020-12-31 do 2019-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej3 288-16 376

Wpływy9 5939 091

Z tytułu posiadanych lokat1 522684

Z tytułu zbycia składników lokat8 0718 402

Pozostałe05


Wydatki6 30525 467

Z tytułu posiadanych lokat00

Z tytułu nabycia składników lokat6 30025 400

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa060

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję00

Z tytułu opłat dla depozytariusza43

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu00

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych00

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości01

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu00

Z tytułu usług prawnych00

Z tytułu posiadania nieruchomości00

Pozostałe13


Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-86119 388

Wpływy019 448

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych019 448

Z tytułu zaciągniętych kredytów00

Z tytułu zaciągniętych pożyczek00

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek00

Odsetki00

Pozostałe00


Wydatki8610

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych86160

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów00

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek00

Z tytułu wyemitowanych obligacji00

Z tytułu wypłaty przychodów00

Z tytułu udzielonych pożyczek00

Odsetki00

Pozostałe00


Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych060

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)2 4273 072

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego3 0720

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)5 4993 072

INFORMACJA DODATKOWA


PlikOpis

BENEFIT 3_INFDO.pdfINFORMACJA DODATKOWA

OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOPlikOpis

Oświadczenie Zarządu - Art. 70 ust. 1 pkt 6 - Ipopema Benefit 3 FIZAN.pdfOświadczenie Zarządu IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.


OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA


PlikOpis

Oświadczenie depozytariusza Ipopema Benefit 3 FIZ-sig.pdfOświadczenie depozytariuszaOŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


PlikOpis

Oświadczenie Zarządu - Art. 70 ust. 1 pkt 7 - Ipopema Benefit 3 FIZAN.pdfOświadczenie Zarządu IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


PlikOpisRAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


PlikOpis

Sprawozdanie z badania Ipopema Benefit 3 FIZAN.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego

STANOWISKO ZARZĄDU ORAZ OPINIA ORGANU NADZORUJĄCEGO W SPRAWIE OPINII PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

PlikOpis
Oświadczenie RN - Art. 70 ust. 1 pkt 8 - Ipopema Benefit 3 FIZAN.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Oświadczenie RN - Art. 70 ust. 1 pkt 14 - Ipopema Benefit 3 FIZAN.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
SKŁADNIKI LOKAT

2020 rok 2019 rok

Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemAkcje000,00000,00

Warranty subskrypcyjne000,00000,00

Prawa do akcji000,00000,00

Prawa poboru000,00000,00

Kwity depozytowe000,00000,00

Listy zastawne000,00000,00

Dłużne papiery wartościowe15 20015 83773,2615 00015 64075,27

Instrumenty pochodne000,00000,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00

Jednostki uczestnictwa000,002 0002 0019,63

Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00

Wierzytelności000,00000,00

Weksle000,00000,00

Depozyty000,00000,00

Waluty000,00000,00

Nieruchomości000,00000,00

Statki morskie000,00000,00

Inne000,00000,00
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemPRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemPRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemKWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemDŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:


15 20015 20015 83773,26

Obligacje


15 20015 20015 83773,26

EFAKTOR S.A. SERIA C3 (PLO250300038)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyEFAKTOR S.A.Polska 2021-03-0510,5000 (STALY)1 000,003 8003 8004 12619,09

FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O. SERIA D (PLO287500014)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyFAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O.Polska 2021-03-1211,0000 (STALY)1 000,002 2502 2502 44711,32

MONEVIA SP. Z O.O. SERIA ED (PLO237600054)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyMONEVIA SP. Z O.O.Polska 2021-03-1611,0000 (STALY)1 000,001 5001 5001 5887,35

JANVEST-AMS SP. Z O.O. SERIA A (PLO301000017)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyJANVEST-AMS SP. Z O.O.Polska 2021-07-0611,5000 (STALY)1 000,002 0002 0002 0009,25

FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O. SERIA F (PLO287500030)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyFAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O.Polska 2021-06-2311,0000 (STALY)1 000,001 4501 4501 4746,82

JANVEST-AMS SP. Z O.O. SERIA B (PLO301000025)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyJANVEST-AMS SP. Z O.O.Polska 2021-12-2111,5000 (STALY)1 000,001 8001 8001 8008,32

MONEVIA SP. Z O.O. SERIA EE (PLO237600062)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyMONEVIA SP. Z O.O.Polska 2021-12-1511,0000 (STALY)1 000,002 4002 4002 40211,11

Bony skarbowe


0000,00Bony pieniężne


0000,00Inne


0000,00O terminie wykupu powyżej 1 roku:


0000,00

Obligacje


0000,00Bony skarbowe


0000,00Bony pieniężne


0000,00Inne


0000,00

INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
00,0000,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
0000,00UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

WESTA PSF SP. Z O.O.WESTA PSF SP. Z O.O.WARSZAWAPolska1000,00

FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O.FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O.WARSZAWAPolska1000,00

JANVEST-AMS SP. Z O.O.JANVEST-AMS SP. Z O.O.TORUŃPolska1000,00

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa


0,0000000,00Certyfikaty inwestycyjne


0000,00
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD0
00,00

W walutach państw nienależących do OECD0
00,00

WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD
0
00,00

W walutach państw nienależących do OECD
0
00,00NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:000,00

Budynki000,00Lokale000,00Grunty000,00Inne000,00Prawa współwłasności nieruchomości:000,00

Budynki000,00Lokale000,00Grunty000,00Inne000,00Użytkowanie wieczyste:000,00

Budynki000,00Lokale000,00Grunty000,00Inne000,00
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa


Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP


Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego


Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)


Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


PlikOpis

BENEFIT 3_NOTA1.pdfNOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU


NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

2020 rok

Z tytułu zbytych lokat179

Z tytułu instrumentów pochodnych0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0

Z tytułu dywidendy0

Z tytułu odsetek0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0

Z tytułu udzielonych pożyczek0

Pozostałe102

Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo94NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

2020 rok

Z tytułu nabytych aktywów0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0

Z tytułu instrumentów pochodnych0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych3 111

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0

Z tytułu wyemitowanych obligacji0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń0

Z tytułu rezerw85

Pozostałe zobowiązania2NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY

I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH

WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki:

5 499

BNP Paribas Bank Polska S.A.-Depozytariusz 13 4993 499

BANK MILLENNIUM S.A.2 0002 000II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ

WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:

2 616


2 6162 616
III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:0
NOTA-5 RYZYKA

PlikOpis

BENEFIT 3_NOTA5.pdfNota – 5, Ryzyka


NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNETyp zajętej pozycjiRodzaj instrumenty pochodnegoCel otwarcia pozycjiWartość otwartej pozycjiWartość przyszłych strumieni pieniężnychTerminy przyszłych strumieni pieniężnychKwota będąca podstawą przyszłych płatnościTermin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnegoTermin wykonania instrumentu pochodnego

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPUWartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0

NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU


Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)SiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięciaKwota kredytu/pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia

tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywachtys. kwota w waluciejednostkawaluta
UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU


Nazwa podmiotuSiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili udzieleniaWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia

tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywach


NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE


I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU

jednostkawaluta 2020 rok


(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys.5 499


2) Należnościw tys.281


5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:w tys.15 837


- dłużne papiery wartościowew tys.15 837


II. Zobowiązaniaw tys.3 198


w walucie sprawozdania finansowegow tys.
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys.5 499


2) Należnościw tys.281


5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:w tys.15 837


- dłużne papiery wartościowew tys.15 837


II. Zobowiązaniaw tys.3 198


w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowegow tys.
w walucie obcej

w walucie sprawozdania finansowegow tys.
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys.5 499


2) Należnościw tys.281


5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:w tys.15 837


- dłużne papiery wartościowew tys.15 837


II. Zobowiązaniaw tys.3 198
Razemw tys.18 419


II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokatDodatnie różnice kursoweUjemne różnice kursowe

ZrealizowaneNiezrealizowaneZrealizowaneNiezrealizowane

Akcje0000

Warranty subskrypcyjne0000

Prawa do akcji0000

Prawa poboru0000

Kwity depozytowe0000

Listy zastawne0000

Dłużne papiery wartościowe0000

Instrumenty pochodne0000

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością0000

Jednostki uczestnictwa0000

Certyfikaty inwestycyjne0000

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą0000

Wierzytelności0000

Weksle0000

Depozyty0000

Waluty0000

Nieruchomości0000

Statki morskie0000

Inne0000

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOkurs w stosunku do złwaluta(nazwa)NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJAZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku00
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku34-74
Nieruchomości00
Pozostałe00
WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat:0

Dywidendy i inne udziały w zyskach0

Przychody odsetkowe0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0

Dodatnie saldo różnic kursowych0

Pozostałe:0


0

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat0

WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.Procentowy udział w aktywach w dniu wypłatyProcentowy udział w aktywach netto w dniu wypłatyWpływ na wartość aktywów w tys.Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU


I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję0
Opłaty dla depozytariusza41
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu49
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0
Usługi w zakresie rachunkowości140
Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy0
Usługi prawne113
Usługi wydawnicze w tym poligraficzne0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0
Pozostałe:119


II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Część stała wynagrodzenia0
Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu0III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)


(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWADataImię i nazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-04-15Jarosław WikalińskiPrezes Zarządu


2021-04-15Katarzyna WestfeldCzłonek Zarządu


2021-04-15Paweł JackowskiCzłonek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCHDataImię i nazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-04-15Piotr WłudarczykCzłonek Zarządu VISTRA Fund Services Poland Sp. z o.o.
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk