• Odbierz prezent
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki (2021-04-14 17:43)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia: 2021-04-14
Skrócona nazwa emitenta
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2021 roku otrzymał od Pana Edmunda Kozaka, zawiadomienie o przekroczeniu progu określonego w art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o następującej treści:
„W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie publicznej”), niniejszym zawiadamiam o zmniejszeniu dotychczas posiadanego przeze mnie udziału w IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Spółka”) poniżej 5% ogólnej liczby głosów.
1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
Zdarzeniem powodującym zmianę udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce było dokonanie transakcji zbycia w dniu 8 kwietnia 2021 r. 11.578 akcji Spółki na rynku NewConnect.
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed dokonaniem transakcji posiadałem 476.120 akcji Spółki, stanowiących 5,01% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 476.120 głosów, co stanowiło 5,01% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Po dokonaniu transakcji, o której mowa w pkt. 1 posiadałem 464.542 akcji Spółki, stanowiących 4,89% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 464.542 głosów w Spółce, co stanowiło 4,89% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Aktualnie, po dokonaniu transakcji zbycia w dniach 9 - 14 kwietnia 2021 r. 83.377 akcji Spółki na rynku NewConnect, posiadam 381.165 akcji Spółki, stanowiących 4,01% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 381.165 głosów w Spółce, co stanowi 4,01% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki:
Nie dotyczy. Nie istnieją podmioty zależne ode mnie, które posiadałyby akcje Spółki.
5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej:
Nie dotyczy. Nie występują osoby trzecie, z którymi miałbym zawartą umowę, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.
6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia praz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:
Nie dotyczy. Nie jestem posiadaczem instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez Spółkę.
7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:
Nie dotyczy. Nie jestem posiadaczem instrumentów finansowych, które odnoszą się do akcji Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w pkt. 6 powyżej.
8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt. 3, 6 i 7 powyżej i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
381.165 głosów w Spółce, co stanowi 4,01% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

IPO Doradztwo Kapitałowe Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00 - 008Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Marszałkowska126/134
(ulica)(numer)
+48 (22) 278 27 21
(telefon)(fax)
ipo@ipo.com.plwww.ipo.com.pl
(e-mail)(www)
521-33-39-423140116441
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-14Szymon KlimasWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk