• Odbierz prezent
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki (2021-03-11 20:01)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia: 2021-03-11
Skrócona nazwa emitenta
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. informuje, iż w dniu 11 marca 2021 roku otrzymał od Movie Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Zawiadamiający”), zawiadomienie o przekroczeniu progu określonego w art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o następującej treści:
„Działając na podstawia art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), niniejszym informuję o osiągnięciu udziału Zawiadamiającego w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki pod firmą IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”).
Osiągnięcie stanu posiadania akcji Emitenta przez Zawiadamiającego bezpośrednio w wysokości 38,93% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, nastąpiło w związku z zawarciem w dniu 11 marca 2021 r. umowy zakupu akcji Emitenta („Umowa Nabycia Akcji").
Przed zawarciem Umowy Nabycia Akcji, Zawiadamiający nie posiadał akcji Emitenta. W następstwie zawarcia Umowy Nabycia Akcji, Zawiadamiający posiada 3.700.000 (trzy miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Emitenta (stanowiących 38,93% kapitału zakładowego Emitenta), uprawniających do wykonania 3.700.000 (trzy miliony siedemset tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta (stanowiących 38,93% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta).
Nie istnieją podmioty zależne od Zawiadamiającego posiadające akcje Emitenta.
Zawiadamiający oświadcza, że nie istnieją osoby, z którymi zawarto umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawniania do wykonywania prawa głosu.
Zawiadamiający nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o Ofercie.
Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt. 3,7,8, Ustawy o Ofercie wynosi 3.700.000 (trzy miliony siedemset tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 38,93% ogólnej liczby głosów.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

IPO Doradztwo Kapitałowe Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00 - 008Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Marszałkowska126/134
(ulica)(numer)
+48 (22) 278 27 21
(telefon)(fax)
ipo@ipo.com.plwww.ipo.com.pl
(e-mail)(www)
521-33-39-423140116441
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-11Szymon KlimasWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk