• Odbierz prezent
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki (2021-03-11 19:50)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-03-11
Skrócona nazwa emitenta
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. informuje, iż w dniu 11 marca 2021 roku otrzymał od Pana Dariusza Witkowskiego, zawiadomienie o zmianie progu określonego w art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o następującej treści:
„W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie publicznej”), niniejszym zawiadamiam o zmianie dotychczasowego posiadanego przeze mnie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Spółka”).
1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
Zmiana dotychczas posiadanego przeze mnie udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiła w wyniku zawarcia transakcji zbycia akcji Spółki w dniu 11 marca 2021 r.
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed zmianą udziału posiadałem 4.000.000 akcji Spółki reprezentujących 42,09% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 4.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 42,09% ogólnej liczby głosów.
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Aktualnie posiadam 200.000 akcji Spółki reprezentujących 2,10% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 200.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 2,10% ogólnej liczby głosów.
4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:
Nie dotyczy – nie posiadam podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki.
5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:
Nie dotyczy.
6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:
Nie dotyczy.
7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:
Nie dotyczy.
8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
200.000 głosów oraz 2,10% ogólnej liczby głosów.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

IPO Doradztwo Kapitałowe Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00 - 008Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Marszałkowska126/134
(ulica)(numer)
+48 (22) 278 27 21
(telefon)(fax)
ipo@ipo.com.plwww.ipo.com.pl
(e-mail)(www)
521-33-39-423140116441
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-11Szymon KlimasWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk