• Odbierz prezent
INVESTOR FIZ: raport finansowy (2021-10-26 17:38)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za3kwartał2021rokuobejmujący okresod2021-07-01do2021-09-30
podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E
INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
INVESTOR FIZINVESTORS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-640WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
MOKOTOWSKA1Q
(ulica)( numer)
22 378 91 00PLFIZ000399office@investors.pl
(telefon)(identyfikator krajowy)(e-mail)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:Typ funduszu:
Subfundusz:FALSEFundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy:FALSEFundusz portfelowy:FALSE
Fundusz powiązany:FALSEFundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:PLN
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)

PlikOpis

KOREKTA SPRAWOZDANIA

PlikOpis
WYBRANE DANE FINANSOWEWartość na dzien bilansowy w tys.Wartość wyrażona w EUR
Przychody z lokat241,0053,00
Koszty funduszu netto560,00123,00
Przychody z lokat netto-319,00-70,00
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat1 785,00392,00
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat-1 310,00-287,00
Wynik z operacji156,0034,00
Zobowiązania744,00161,00
Aktywa22 817,004 925,00
Aktywa netto22 073,004 764,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych22 8010
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny968,07208,96
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny6,881,51
BILANS3kwartał2kwartał2020rok3kwartał

2021roku2021roku2020roku

Aktywa22 817,0022 785,0023 695,0024 336,00

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty5 674,003 368,004 795,007 816,00

Należności25,0016,0032,0018,00

Transakcje reverse repo / buy-sell back 0,000,001 858,000,00

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku17 118,0019 401,0016 491,0016 502,00

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku0,000,00519,000,00

Pozostałe aktywa0,000,000,000,00

Zobowiązania744,00416,00367,00441,00

Aktywa netto (I-II)22 073,0022 369,0023 328,0023 895,00

Kapitał funduszu143 179,00143 440,00144 590,00145 262,00

Kapitał wpłacony, w tym:793 007,00793 007,00793 007,00793 007,00

certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone 0,000,000,000,00

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-649 828,00-649 567,00-648 417,00-647 745,00

Dochody zatrzymane-115 156,00-116 047,00-116 622,00-115 933,00

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-95 679,00-95 649,00-95 360,00-95 191,00

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-19 477,00-20 398,00-21 262,00-20 742,00

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia-5 950,00-5 024,00-4 640,00-5 434,00

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)22 073,0022 369,0023 328,0023 895,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych22 801,0023 069,0024 262,0024 963,00

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 968,07969,65961,49957,22
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych22 801,00Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny968,07


Serie certyfikatów inwestycyjnychLiczba

PLINVST00010

22 801,00
Serie certyfikatów inwestycyjnychWartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

PLINVST00010

968,07


Narastająco kwartały roku bieżącego
kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2021-07-0132020-07-013

20212020

do 2021-09-302021-01-012020-09-302020-01-01

2021-09-302020-09-30

Przychody z lokat155,00241,0049,00227,00

Dywidendy i inne udziały w zyskach38,0072,0020,00100,00

Przychody odsetkowe18,0054,0029,00120,00

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0,000,000,000,00

Dodatnie saldo różnic kursowych99,00115,000,007,00

Pozostałe0,000,000,000,00

Koszty funduszu185,00560,00235,00581,00

Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:113,00339,00121,00369,00

stała część wynagrodzenia113,00339,00121,00369,00

zmienna część wynagrodzenia0,000,000,000,00

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00

Opłaty dla depozytariusza29,0084,0024,0077,00

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu6,0020,007,0021,00

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0,000,000,000,00

Usługi w zakresie rachunkowości27,0086,0027,0091,00

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00

Usługi prawne3,003,000,000,00

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0,000,000,000,00

Koszty odsetkowe0,006,000,000,00

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0,000,000,000,00

Ujemne saldo różnic kursowych0,000,0048,000,00

Pozostałe7,0022,008,0023,00

Koszty pokrywane przez towarzystwo0,000,000,000,00

Koszty funduszu netto (II-III)185,00560,00235,00581,00

Przychody z lokat netto (I-IV)-30,00-319,00-186,00-354,00

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)-5,00475,00408,00132,00

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat921,001 785,00660,0028,00

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:-926,00-1 310,00-252,00104,00

z tytułu różnic kursowych964,001 228,00-572,00659,00

Wynik z operacji-35,00156,00222,00-222,00

Podatek dochodowy0,000,000,000,00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,506,888,89-8,87

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny-1,506,888,89-8,87
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2021-07-0132020-01-013
20212020
do 2021-09-302021-01-012020-12-312020-01-01
2021-09-302020-12-31
Zmiana wartości aktywów netto-296,00-1 255,00-2 692,00-2 692,00
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego22 369,0023 328,0026 020,0026 020,00
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:-35,00156,00-117,00-117,00
przychody z lokat netto-30,00-319,00-523,00-523,00
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat921,001 785,00-492,00-492,00
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat-926,00-1 310,00898,00898,00
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji-35,00156,00-117,00-117,00
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0,000,000,000,00
z przychodów z lokat netto0,000,000,000,00
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0,000,000,000,00
z przychodów ze zbycia lokat0,000,000,000,00
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:-261,00-1 411,00-2 575,00-2 575,00
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)0,000,000,000,00
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-261,00-1 411,00-2 575,00-2 575,00
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym-296,00-1 255,00-2 692,00-2 692,00
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego22 073,0022 073,0023 328,0023 328,00
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym22 422,0022 677,0024 421,0024 421,00
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych-268,00-1 461,00-2 707,00-2 707,00
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:-268,00-1 461,00-2 707,00-2 707,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych0,000,000,000,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych268,001 461,002 707,002 707,00
saldo zmian-268,00-1 461,00-2 707,00-2 707,00
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:22 801,0022 801,0024 262,0024 262,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych343 910,00343 910,00343 910,00343 910,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych321 109,00321 109,00319 648,00319 648,00
saldo zmian22 801,0022 801,0024 262,0024 262,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych22 801,0022 801,0024 262,0024 262,00
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny-0,650,91-0,34-0,34
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego969,65961,49964,78964,78
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego968,07968,07961,49961,49
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym-0,650,91-0,34-0,34
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym968,07957,79903,69903,69
data wyceny2021-09-302021-02-282020-03-312020-03-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym982,91982,91968,23968,23
data wyceny2021-08-312021-08-312020-01-312020-01-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym968,07968,07961,49961,49
data wyceny2021-09-302021-09-302020-12-312020-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny968,07968,07961,49961,49
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:3,273,303,283,28
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa2,002,002,002,00
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza0,510,500,420,42
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,110,120,110,11
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,480,510,450,45
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2021-07-0132020-07-013
20212020
do 2021-09-302021-01-012020-09-302020-01-01
2021-09-302020-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej2 713,002 501,001 447,006 538,00
Wpływy3 572,007 820,002 071,0014 915,00
Z tytułu posiadanych lokat152,00243,0066,00257,00
Z tytułu zbycia składników lokat3 420,007 563,002 005,0014 643,00
Pozostałe0,0014,000,0015,00
Wydatki859,005 319,00624,008 377,00
Z tytułu posiadanych lokat0,000,0049,000,00
Z tytułu nabycia składników lokat682,004 762,00375,007 794,00
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa113,00342,00122,00375,00
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00
Z tytułu opłat dla depozytariusza26,0085,0030,0079,00
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu6,0020,009,0021,00
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych0,000,000,000,00
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości20,0082,0030,0083,00
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00
Z tytułu usług prawnych3,003,000,000,00
Z tytułu posiadania nieruchomości0,000,000,000,00
Pozostałe9,0025,009,0025,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-407,00-1 622,00-794,00-2 125,00
Wpływy0,000,000,000,00
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych0,000,000,000,00
Z tytułu zaciągniętych kredytów0,000,000,000,00
Z tytułu zaciągniętych pożyczek0,000,000,000,00
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0,000,000,000,00
Odsetki0,000,000,000,00
Pozostałe0,000,000,000,00
Wydatki407,001 622,00794,002 125,00
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych407,001 622,00794,002 125,00
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0,000,000,000,00
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0,000,000,000,00
Z tytułu wyemitowanych obligacji0,000,000,000,00
Z tytułu wypłaty przychodów0,000,000,000,00
Z tytułu udzielonych pożyczek0,000,000,000,00
Odsetki0,000,000,000,00
Pozostałe0,000,000,000,00
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych99,00115,00-49,006,00
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)2 306,00879,00653,004 413,00
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego3 368,004 795,007 163,003 403,00
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)5 674,005 674,007 816,007 816,00

INFORMACJA DODATKOWA

W załączeniu przekazuje się Informację dodatkową.

PlikOpis
FIZ-INFDO.pdfInformacja dodatkowa


SKŁADNIKI LOKAT

3 kwartał2 kwartał2020 rok3 kwartał

2021 roku2021 roku2020 roku

Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemAkcje7 7981 3055,727 7641 1625,106 7232751,166 7234181,72

Warranty subskrypcyjne000,00000,00000,00000,00

Prawa do akcji000,00000,00000,00000,00

Prawa poboru000,00000,00000,00000,00

Kwity depozytowe000,00000,00000,00000,00

Listy zastawne000,00000,00000,00000,00

Dłużne papiery wartościowe3 9003 95117,313 9003 97317,443 9003 97616,783 9003 96916,31

Instrumenty pochodne0-587-2,570-122-0,5405192,190-286-1,18

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00000,00000,00

Jednostki uczestnictwa000,00000,00000,00000,00

Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00000,00000,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą10 77211 86251,9912 62214 26662,6111 00512 24051,6611 00512 11549,78

Wierzytelności000,00000,00000,00000,00

Udzielone pożyczki pieniężne000,00000,00000,00000,00

Weksle000,00000,00000,00000,00

Depozyty000,00000,00000,00000,00

Waluty000,00000,00000,00000,00

Nieruchomości000,00000,00000,00000,00

Statki morskie000,00000,00000,00000,00

Inne000,00000,00000,00000,00


AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

HANG FUNG GOLD TECHNOLOGY LTD (BMG4284Y1497)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczy11 940 000,00Hongkong SAR6 639,000,000,00

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE4 500,00Polska162,00190,000,83

BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE15 000,00Polska68,00101,000,44

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE1 500,00Polska136,00155,000,68

SANTANDER BANK POLSKA S.A. (PLBZ00000044)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE350,00Polska85,00105,000,46

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE600,00Polska121,0095,000,41

GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE700,00Polska35,0041,000,18

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE10 000,00Polska64,0065,000,28

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE700,00Polska53,0057,000,25

MBANK S.A. (PLBRE0000012)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE300,00Polska87,00123,000,54

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE10 000,00Polska100,0089,000,39

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE3 000,00Polska106,00110,000,48

DATAWALK S.A. (PLPILAB00012)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE300,00Polska50,0071,000,31

ALLEGRO.EU S.A. (LU2237380790)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE1 000,00Luksemburg58,0058,000,25

SHOPER S.A. (PLSHPR000021)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE676,00Polska34,0045,000,20WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemPRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemPRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemKWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemDŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje


Bony skarbowe


Bony pieniężne


Inne


O terminie wykupu powyżej 1 roku:


922,003 900,003 951,0017,31

Obligacje


922,003 900,003 951,0017,31

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. SERIA A (PLPZU0000037)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuCATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPWPOWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.Polska2027-07-292,0500 (ZMIENNY)100 000,0010,001 000,001 010,004,43

PKO BP S.A. SERIA OP0827 (PLPKO0000099)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuCATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPWPOWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.Polska2027-08-281,8000 (ZMIENNY)100 000,0010,001 000,001 009,004,42

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. SERIA A (PLPEKAO00289)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuCATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPWBANK PEKAO S.A.Polska2027-10-291,7600 (ZMIENNY)1 000,00900,00900,00911,003,99

PKO BP S.A. SERIA OP0328 (PLPKO0000107)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuCATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPWPOWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.Polska2028-03-061,7800 (ZMIENNY)500 000,001,00500,00507,002,22

SANTANDER BANK POLSKA S.A. SERIA F (PLBZ00000275)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuCATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPWSANTANDER BANK POLSKA S.A.Polska2028-04-051,8500 (ZMIENNY)500 000,001,00500,00514,002,25

Bony skarbowe


Bony pieniężne


Inne
INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:


Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
3 768 700,000,00-587,00-2,57

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2021-10-29 (Krótka)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyING BANK ŚLĄSKI S.A.PolskaWaluta: EUR68 700,000,00-4,00-0,02

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-10-29 (Krótka)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyING BANK ŚLĄSKI S.A.PolskaWaluta: USD3 700 000,000,00-583,00-2,56UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemJEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa


Certyfikaty inwestycyjneTYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

SPDR S&P 500 TRUST ETF ETF (US78462F1030)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuNYSE ARCASPDR S&P 500 TRUST ETFStany Zjednoczone1 500,001 396,002 570,0011,26

ISHARES BARCLAYS 20+ YEAR TREASURY ETF ETF (US4642874329)Aktywny rynek - rynek regulowanyNASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)ISHARES BARCLAYS 20+ YEAR TREASURY ETFStany Zjednoczone1 000,00517,00576,002,53

SPDR GOLD TRUST ETF (US78463V1070)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuNYSE ARCASPDR GOLD TRUSTStany Zjednoczone750,00490,00492,002,16

ISHARES CORE DAX UCITS ETF ETF (DE0005933931)Aktywny rynek - rynek regulowanyXETRAISHARES CORE DAX UCITS ETFNiemcy200,00118,00120,000,53

ISHARES EURO STOXX 50 ETF (DE0005933956)Aktywny rynek - rynek regulowanyXETRAISHARES EURO STOXX 50Niemcy1 000,00184,00189,000,83

ISHARES STOXX EUROPE 600 ETF (DE0002635307)Aktywny rynek - rynek regulowanyXETRAISHARES STOXX EUROPE 600Niemcy500,0099,00104,000,46

LYXOR UCITS ETF CAC 40 ETF (FR0007052782)Aktywny rynek - rynek regulowanyNYSE EURONEXT - EURONEXT PARISLYXOR UCITS ETF CAC 40Francja400,00114,00119,000,52

ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF ETF (US4642874576)Aktywny rynek - rynek regulowanyNASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETFStany Zjednoczone7 300,002 511,002 511,0011,00

ISHARES SILVER TRUST ETF (US46428Q1094)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuNYSE ARCAISHARES SILVER TRUSTStany Zjednoczone1 200,00115,0098,000,43

ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF ETF (US4642886794)Aktywny rynek - rynek regulowanyNASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)ISHARES SHORT TREASURY BOND ETFStany Zjednoczone5 618,002 466,002 478,0010,86

VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF ETF (US92189F1066)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuNYSE ARCAVANECK VECTORS GOLD MINERS ETFStany Zjednoczone800,00118,0094,000,41

SPDR BARCLAYS 1-3 MONTH T-BILL ETF ETF (US78468R6633)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuNYSE ARCASPDR BARCLAYS 1-3 MONTH T-BILL ETFStany Zjednoczone5 900,002 146,002 154,009,44

PIMCO 25+ YEAR ZERO COUPON US TREASURY INDEX ETF ETF (US72201R8824)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuNYSE NATIONALPIMCO 25+ YEAR ZERO COUPON US TREASURY INDEX ETFStany Zjednoczone500,00250,00290,001,27

IPATH SERIES B S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES ETN ETN (US06747R4772)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuNYSE ARCAIPATH SERIES B S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES ETNStany Zjednoczone600,00248,0067,000,29
WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemUDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNENazwa pożyczkobiorcyKraj siedziby pożyczkobiorcyTermin wymagalnościOprocentowanieWartość nominalna w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD


W walutach państw nienależących do OECD
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:
Budynki


Lokale


Grunty


Inne


Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki


Lokale


Grunty


Inne


Użytkowanie wieczyste:
Budynki


Lokale


Grunty


InneSTATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa


Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP


Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego


Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)


Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

GK_BLACKROCK6 076,0026,63

GRUPA KAPITAŁOWA SANTANDER BANK POLSKA S.A.619,002,71

GRUPA KAPITAŁOWA PKOBP1 706,007,48

GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S. A.2 186,009,58SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2021-10-29 (-)-4,00


Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-10-29 (-)-583,00


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem


NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

W załączeniu przekazuje się Notę - 1 Politykę rachunkowości

PlikOpis
FIZ-PRAFU-Nota1.pdfNota - 1 Polityka rachunkowości

NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

3kwartał
2021roku
Z tytułu zbytych lokat0,00
Z tytułu instrumentów pochodnych0,00
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0,00
Z tytułu dywidendy23,00
Z tytułu odsetek0,00
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0,00
Z tytułu udzielonych pożyczek0,00
Pozostałe2,00

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

3kwartał
2021roku
Z tytułu nabytych aktywów0,00
Z tytułu transakcji repo/sell-buy back0,00
Z tytułu instrumentów pochodnych587,00
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0,00
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych83,00
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0,00
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0,00
Z tytułu wyemitowanych obligacji0,00
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0,00
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0,00
Z tytułu gwarancji lub poręczeń0,00
Z tytułu rezerw74,00
Pozostałe zobowiązania0,00

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

Imię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-26Zbigniew WójtowiczPrezes Zarządu
2021-10-26Beata SaxWiceprezes Zarządu
2021-10-26Piotr DziadekWiceprezes Zarządu
2021-10-26Marta BrzostowskaPełnomocnik Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. Podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk