• Odbierz prezent
INVESTOR FIZ: raport finansowy (2021-04-02 14:16)
fot. freepik.com
FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2021
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 6 oie - zamiar wykupywania cert. inw.
Data przekazania:2021-04-02
INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
INVESTOR FIZ INVESTORS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-640WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
MOKOTOWSKA1Q
(ulica)( numer)
22 378 91 0022 378 91 01office@investors.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
1070002766140242602www.investors.pl
(NIP)(REGON)(WWW)


KOREKTA RAPORTU:
PlikOpis
TREŚĆ RAPORTU:

Czy informacje, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 1 i 2 oie, są przedstawione w formie harmonogramu wykupu certyfikatów inwestycyjnych, o któym mowa w § 28 ust. 2 oie?

Nie


Planowana data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie)

2021-04-30

Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie)

2021-04-30

Wskazanie okresu, w którym uczestnik może złożyć żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych
(pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie)

od 07.04.2021 r. do 21.04.2021 r.

Warunki redukcji realizacji żądań wykupu certyfikatów inwestycyjnych

Możliwa redukcja- szczegóły poniżej

Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

2021-05-07Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenielp.

nazwa podmiotu

miejscowość

adres
Szczegóły poniżejSzczegóły poniżejSzczegóły poniżejZgodnie z art. 8 ust. 11 Statutu Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, Fundusz wykupuje wszystkie Certyfikaty przedstawione do wykupu w danym Dniu Wykupu, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy liczba Certyfikatów przedstawionych do wykupu w danym Dniu Wykupu przekracza 20% wszystkich istniejących (wyemitowanych i niewykupionych) Certyfikatów, Fundusz w danym Dniu Wykupu wykupuje Certyfikaty w liczbie równej 20% wszystkich istniejących (wyemitowanych i niewykupionych) Certyfikatów, dokonując przy tym proporcjonalnej redukcji zleceń wykupu. Powstałe w wyniku redukcji ułamkowe części Certyfikatów pomija się.

Zgodnie z art. 8 ust. 11a Statutu Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, w przypadku gdy powstała w wyniku zastosowania redukcji, o której mowa w art 8 ust. 11 Statutu, liczba Certyfikatów podlegających wykupowi będzie mniejsza od liczby równej 20% wszystkich istniejących (wyemitowanych i niewykupionych) Certyfikatów, wówczas każdy zredukowany pakiet Certyfikatów objęty poszczególnymi zleceniami wykupu, powiększany będzie o jeden Certyfikat, w kolejności od największego pakietu, aż do wystąpienia sytuacji, w której liczba Certyfikatów przedstawionych do wykupu będzie równa liczbie 20% wszystkich istniejących (wyemitowanych i niewykupionych) Certyfikatów. Jeżeli nie będzie możliwe powiększenie pakietów Certyfikatów w sposób opisany w zdaniu poprzednim, w szczególności w sytuacji gdy poszczególne pakiety opiewać będą na równą liczbę Certyfikatów, wybór pakietu podlegającego powiększeniu nastąpi w sposób losowy.

Uczestnik może złożyć żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych w placówce podmiotu prowadzącego jego rachunek papierów wartościowych albo rachunek zbiorczy, na którym zapisane są należące do Uczestnika Funduszu Certyfikaty Inwestycyjne.

W Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie - Oddziale Dom Maklerski PKO Banku Polskiego będzie można składać zlecenia umorzenia certyfikatów, które zostały zapisane w rejestrze Sponsora Emisji i Prowadzącego Rejestr Certyfikatów.

Zlecenia będzie można składać we wskazanych Punktach Subskrypcyjnych Domu Maklerski PKO Banku Polskiego.

Lista Punktów Subskrypcyjnych znajduje się na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego: https://www.dm.pkobp.pl.

W przypadku certyfikatów, które zostały zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych w innym domu maklerskim zleceniaumorzenia certyfikatów będzie można składać w domu maklerskim, który prowadzi rachunek, na którym zdeponowano certyfikaty

Środki pieniężne z tytułu wykupienia Certyfikatów wypłacane są Uczestnikom za pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są Certyfikaty, z zachowaniem przepisów prawa oraz regulaminów i zasad działania KDPW.
PlikOpis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOTData

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis2021-04-02Tomasz SzymańskiPełnomocnik
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk