• Odbierz prezent
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: raport finansowy (2021-10-21 17:31)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 1/2021
(kwartał) (rok)
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2021 obejmujący okresod 2021-07-01 do 2021-09-30
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSR, MSSF
w walucie EUR
data przekazania: 2021-10-21
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
(pełna nazwa emitenta)
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SEFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
10145Tallin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Tornimäe tn 5
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
biuro@ifcapital.plwww.ifcapital.pl
(e-mail)(www)
1461800514618005
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-301 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30
Przychody z odsetek, ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3644
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3541
Zysk (strata) przed opodatkowaniem3541
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej0-8
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej00
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej00
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów0-8
Aktywa razem* 4 7514 744
Zobowiązania krótkoterminowe* 44
Kapitał zakładowy* 500500
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.)5 005 3245 005 324
Wartość księgowa na jedną akcję ( EURO) 0,950,95

*Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej stan na dzień 30.06.2021.

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
POL_IFC I kwartał 2021.pdf
ANG_IFC I kwartał 2021.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-21Damian Patrowicz
Członek Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk