• Odbierz prezent
INTROL S.A.: Drugie  zawiadomienie o zamiarze połączenia INTROL S.A. oraz PWP Katowice Sp. z o.o. (2021-03-04 15:06)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-03-04
Skrócona nazwa emitenta
INTROL S.A.
Temat
Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia INTROL S.A. oraz PWP Katowice Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach, niniejszym zawiadamia w trybie art. 504 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) o zamiarze połączenia spółek:
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100575, NIP 6340030925, REGON 272043375, kapitał zakładowy: 5.140.803,60 PLN, w całości wpłacony (dalej: „Spółka Przejmująca”) oraz spółki pod firmą PWP Katowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Katowickiej 60, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000168410, NIP: 9542445163, kapitał zakładowy 21 855 000,00 zł (dalej: „Spółka Przejmowana”).

Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH
– tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całości majątku Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).

W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej,
niniejsze połączenie nastąpi w trybie uproszczonym (stosownie do treści art. 516 § 6 KSH), jak również bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i zmiany jej statutu.
Zasady połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej zostały określone w „Planie Połączenia” z dnia 29 stycznia 2021 r. (dalej: „Plan Połączenia”).

Plan Połączenia został bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej ( www.introlsa.pl – od dnia 30 stycznia 2021 r.) i Spółki Przejmowanej (www.pwpkatowice.pl – od dnia 3 lutego 2021 r.).

Plan Połączenia został również złożony do akt rejestrowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 29 stycznia 2021 r.

Niezależnie od powyższego, Akcjonariusze mogą się zapoznać z Planem Połączenia, załącznikami do Planu Połączenia oraz innymi wymaganymi dokumentami od dnia niniejszego ogłoszenia do dnia podjęcia uchwały w sprawie połączenia, w siedzibie Spółki Przejmującej, w Katowicach przy ul. Kościuszki 112, w godzinach od 8.00 do 16.00.

Akcjonariusze Spółki mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w siedzibie Spółki odpisów wyżej wskazanych dokumentów.

Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej, którego przedmiotem będzie podjęcie uchwały w sprawie połączenia zostanie zwołane w drodze odrębnego raportu bieżącego.

Emitent informował o uzgodnieniu i podpisaniu Planu Połączenia ze spółką zależną raportem bieżącym nr 5/2021 z dnia 30 stycznia 2021 r. Plan połączenia stanowi załącznik do niniejszego Raportu.

Pierwsze zawiadomienie zostało opublikowane raportem bieżącym 6/2021 z dnia 4 lutego 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INTROL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTROL S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-519Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
T.Kościuszki112
(ulica)(numer)
032 7890022032 7890175
(telefon)(fax)
introlsa@introl.plwww.introlsa.pl
(e-mail)(www)
6340030925272043375
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-04Józef BodzionyPrezes Zarządu
2021-03-04Dariusz BigajWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk