• Odbierz prezent
INTERSPORT S.A.: Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A. zwołanego na dzień 29 marca 2021 roku. (2021-03-08 15:36)
fot. freepik.com

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr19/2021


Data sporządzenia:


Skrócona nazwa emitentaINTERSPORT S.A.
Temat


Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A. zwołanego na dzień 29 marca 2021 roku.

Podstawa prawnaArt. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Treść raportu:

W związku z otrzymaniem żądania akcjonariusza – OTCF Spółka Akcyjna z siedzibą w Wieliczce, KRS nr 0000555276 – umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punktów porządku obrad w brzmieniu:

- „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej”;
- „Zmiany w składzie Zarządu”,

Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 216182, kapitał zakładowy w wysokości 3.413.070,00 zł, wpłacony w całości, NIP 676-001-65-53, zmienia porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A., które odbędzie się w dniu 29 marca 2021 roku, o godz. 10.00, w siedzibie INTERSPORT Polska S.A. w Cholerzynie, Cholerzyn 382, na następujący:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności podejmowania wiążących uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par. 5 ust. 1 Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par. 13 ust. 1 Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
10. Zmiany w składzie Zarządu.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięci obrad.

Zarząd wskazuje, że żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad wraz z uzasadnieniem oraz projekty uchwał zostały umieszczone w piśmie OTCF S.A. z siedzibą w Wieliczce z dnia 5 marca 2021 roku, które stanowi załącznik do niniejszego

Załączniki


PlikOpis

Wniosek OTCF do zmiany porządku obrad NWZA 29.03.2021.pdf


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Intersport Polska Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
INTERSPORT S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-060Liszki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Cholerzyn382
(ulica)(numer)
012 44 48 100012 44 48 000
(telefon)(fax)
biuro@intersport.plwww.intersport.pl
(e-mail)(www)
6760016553003900187
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-08Artur MikołajkoPrezes Zarządu2021-03-08Marek KaczmarekWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk