• Odbierz prezent
INTERSPORT S.A.: raport finansowy (2021-02-26 17:06)

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 3/2020
kwartał / rok(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)za 3 kwartał roku obrotowego
2020 obejmujący okres


data przekazania:Intersport Polska Spółka Akcyjna(pełna nazwa emitenta)INTERSPORT S.A.
Handel (han)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)32-060
Liszki(kod pocztowy)
(miejscowość)Cholerzyn
382(ulica)
(numer)012 44 48 100
012 44 48 000(telefon)

(fax)biuro@intersport.pl
www.intersport.pl(e-mail)

(www)6760016553
003900187(NIP)

(REGON)


WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-313 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-313 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-313 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów122 028159 52927 11737 073

Zysk (strata) z działalności operacyjnej-13 096-5 545-2 910-1 289

Zysk (strata) brutto-13 521-6 130-3 005-1 425

Zysk (strata) netto-13 477-5 376-2 995-1 249

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 320-7 105293-1 651

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 104-1 788-467-416

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 7708 6803932 017

Przepływy pieniężne netto, razem986-213219-50

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)122 964136 13326 64629 904

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)105 485112 67822 85824 752

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2 7273 290591723

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)96 372102 63220 88322 545

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)17 47923 4553 7885 152

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3 4133 038740667

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)34 130 70030 380 70034 130 70030 380 700

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-0,39-0,20-0,08-0,04

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,39-0,20-0,08-0,04

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)0,510,770,110,17

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)0,510,770,110,17

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
W raporcie za III kw 2020 roku użyto następujące kursy EUR:
Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EUR według średniego kursu NBP na dzień 31.12.2020 r. (1 EUR = 4,6148 zł ), na dzień 31.03.2020 r. ( 1 EUR = 4,5523 zł ).
Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych przeliczono na EUR według kursu EUR stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca sprawozdawczego. Przyjęty średni kurs do wyliczeń za III kw 2020 r. wynosi 4,5001 zł za 1 EUR a do wyliczeń za III kw 2019 r. wynosi 4,3031 zł.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:


PlikOpis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

PlikOpis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

PlikOpis

POZOSTALE INFORMACJE - III kwartal 2020-21.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-02-26Artur MikołajkoPrezes Zarządu2021-02-26Marek KaczmarekWiceprezes Zarządu

BILANSw tys.

stan na 2020-12-31 koniec kwartału / 2020stan na 2020-09-30 koniec poprz. kwartału / 2020stan na 2020-03-31 koniec poprz. roku / 2019stan na 2019-12-31 koniec kwartału / 2019

AKTYWA

Aktywa trwałe61 44262 16958 57459 011

Wartości niematerialne i prawne, w tym:2 4372 5592 8032 925

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe52 11552 72048 83048 982

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe6 8906 8906 9417 104

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego6 8906 8906 9417 104

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe61 52259 85377 55972 702

Zapasy52 48250 87268 97063 311

Należności krótkoterminowe4 1065 0035 0936 160

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek4 1065 0035 0936 160

Inwestycje krótkoterminowe1 05045064886

Krótkoterminowe aktywa finansowe1 05045064886

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne1 05045064886

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe3 8843 5283 4322 345

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Akcje (udziały) własne

A k t y w a r a z e m122 964122 022136 133131 713

PASYWA

Kapitał własny17 47916 89923 45524 254

Kapitał zakładowy3 4133 0383 0383 038

Kapitał zapasowy27 54326 59226 59226 592

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych
-6 175Zysk (strata) netto-13 477-6 556-6 175-5 376

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania105 485105 123112 678107 459

Rezerwy na zobowiązania1 3241 3401 4191 273

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 0681 0841 1631 064

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne256256256209

długoterminowa

krótkoterminowa256256256209

Pozostałe rezerwy

długoterminowe

krótkoterminowe

Zobowiązania długoterminowe2 7272 9923 2903 563

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek2 7272 9923 2903 563

Zobowiązania krótkoterminowe96 37295 637102 63297 194

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek96 37295 637102 61997 194

Fundusze specjalne

13


Rozliczenia międzyokresowe5 0625 1545 3375 429

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe5 0625 1545 3375 429

długoterminowe4 3424 4344 6174 709

krótkoterminowe720720720720

P a s y w a r a z e m122 964122 022136 133131 713
Wartość księgowa17 47916 89923 45524 254

Liczba akcji (w szt.)34 130 70030 380 70030 380 70030 380 700

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)0,510,560,770,80

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)34 130 70030 380 70030 380 70030 380 700

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)0,510,560,770,80

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWEw tys.

stan na 2020-12-31 koniec kwartału / 2020stan na 2020-09-30 koniec poprz. kwartału / 2020stan na 2020-03-31 koniec poprz. roku / 2019stan na 2019-12-31 koniec kwartału / 2019

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe9 8969 7589 1038 031

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)9 8969 7589 1038 031

udzielonych gwarancji i poręczeń9 8969 7589 1038 031
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem9 8969 7589 1038 031
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRATw tys.

3 kwartał/2020 okres od 2020-10-01 do 2020-12-313 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-313 kwartał / 2019 okres od 2019-10-01 do 2019-12-313 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:40 115122 02854 045159 529

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów3326481 0981 699

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów39 783121 38052 947157 830

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

Wartość sprzedanych towarów i materiałów30 28388 67135 669105 945

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży9 83233 35718 37653 584

Koszty sprzedaży15 18243 54518 19054 194

Koszty ogólnego zarządu1 9255 3572 4006 195

Zysk (strata) ze sprzedaży-7 275-15 545-2 214-6 805

Pozostałe przychody operacyjne6512 9451 0681 652

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

37

Dotacje9227592275

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne przychody operacyjne5592 6709731 370

Pozostałe koszty operacyjne112496241392

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych068Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne112428241392

Zysk (strata) z działalności operacyjnej-6 736-13 096-1 387-5 545

Przychody finansowe-78250Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Odsetki, w tym:

od jednostek powiązanych

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne-78250Koszty finansowe123675285585

Odsetki w tym:120663200512

dla jednostek powiązanych

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne3128573

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto-6 937-13 521-1 672-6 130

Podatek dochodowy-16-44-370-754

część bieżąca

część odroczona-16-44-370-754

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk (strata) netto-6 921-13 477-1 302-5 376
Zysk (strata) netto (zannualizowany)-6 921-13 477-1 302-5 376

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)34 130 70034 130 70030 380 70030 380 700

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)-0,20-0,39-0,04-0,18

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)34 130 70034 130 70030 380 70030 380 700

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)-0,20-0,39-0,04-0,18

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYMw tys.

3 kwartał / 2020 okres od 2020-10-01 do 2020-12-313 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31rok 2019 okres od 2019-04-01 do 2020-12-313 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO)23 45523 45529 63029 630

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych23 45523 45529 63029 630

Kapitał zakładowy na początek okresu3 0383 0383 0383 038

Zmiany kapitału zakładowego375375zwiększenia (z tytułu)375375emisji akcji (wydania udziałów)375375


zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu3 4133 4133 0383 038

Kapitał zapasowy na początek okresu26 59326 59331 87731 877

Zmiany kapitału zapasowego950950-5 285-5 285

zwiększenia (z tytułu)7 1257 125emisji akcji powyżej wartości nominalnej7 1257 125z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)6 1756 1755 2855 285

pokrycia straty6 1756 1755 2855 285
Kapitał zapasowy na koniec okresu27 54327 54326 59226 592

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-6 175-6 175-5 285-5 285

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

Strata z lat ubiegłych na początek okresu6 1756 1755 2855 285

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych6 1756 1755 2855 285

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)6 1756 1755 2855 285

kapitał zapasowy zgodnie z uchwałą WZA Spółki6 1756 1755 2855 285

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu0000

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu0000

Wynik netto-6 995-13 477-6 175-5 376

zysk netto

strata netto6 99513 4776 1755 376

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ )17 47917 47923 45524 254

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)17 47917 47923 45524 254

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHw tys.

3 kwartał / 2020 okres od 2020-10-01 do 2020-12-313 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-313 kwartał / 2019 okres od 2019-10-01 do 2019-12-313 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto-6 921-13 477-1 302-5 376

Korekty razem11 08414 797951-1 729

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja1 6324 8741 4784 457

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)109354178440

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej068-3-7

Zmiana stanu rezerw-16-95026

Zmiana stanu zapasów-1 61016 487-10 894-5 891

Zmiana stanu należności897987-663321

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów10 519-7 0909 823-584

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-447-676204-1 319

Inne korekty0-112828828

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia4 1631 320-351-7 105

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy05724477

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych05724477

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki7832 1612792 265

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych7832 1612792 265

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-783-2 104-255-1 788

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy-2 6452 21148920 958

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału02 500Kredyty i pożyczki-2 645-28948920 958

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki13444187912 278

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek

68811 808

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego25871430

Odsetki109354177440

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-2 7791 770-3908 680

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)601986-996-213

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:601986-996-213

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu449641 0991 099

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:1 0501 050886886

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

PlikOpis
INFORMACJA DODATKOWA - III kwartał 2020-21.pdf

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk