• Odbierz prezent
INTERSPORT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A. na dzień 29 marca 2021 roku. (2021-03-01 15:10)
fot. freepik.com

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2021


Data sporządzenia:


Skrócona nazwa emitentaINTERSPORT S.A.
Temat


Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A. na dzień 29 marca 2021 roku.

Podstawa prawnaArt. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Treść raportu:

W związku z otrzymaniem w dniu 16 lutego 2021 roku żądania akcjonariusza – OTCF Spółka Akcyjna z siedzibą w Wieliczce, KRS nr 0000555276 – zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, którego proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
zdolności podejmowania wiążących uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par. 13 ust. 1 Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięci obrad.

a które stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia, Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 216182, kapitał zakładowy w wysokości 3.413.070,00 zł, wpłacony w całości, NIP 676-001-65-53, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia
Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A., które odbędzie się w dniu 29 marca 2021 roku, o godz. 10.00, w siedzibie INTERSPORT Polska S.A. w Cholerzynie, Cholerzyn 382, z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności podejmowania wiążących uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par. 5 ust. 1 Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par. 13 ust. 1 Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu
jednolitego Statutu Spółki.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięci obrad.

Pełną treść ogłoszenia przekazujemy w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki


PlikOpis

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S A.pdf


Intersport Polska S.A._żądanie zwołania NWZA_2021-02-16.pdf


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Intersport Polska Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
INTERSPORT S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-060Liszki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Cholerzyn382
(ulica)(numer)
012 44 48 100012 44 48 000
(telefon)(fax)
biuro@intersport.plwww.intersport.pl
(e-mail)(www)
6760016553003900187
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-01Artur Mikołajko Prezes Zarządu2021-03-01Marek KaczmarekWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk