• Odbierz prezent
INTERSPORT S.A.: Aneksy do umów kredytowych zawartych z mBank S.A. (2021-02-17 17:42)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr6/2021Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

INTERSPORT S.A.
Temat


Aneksy do umów kredytowych zawartych z mBank S.A.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:

Spółka INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie ("Spółka") informuje, iż w dniu 17 lutego br. podpisała wraz z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18 („mBank”) aneksy przedłużające termin spłaty poniższych umów:

1. Umowy linii wieloproduktowej o wartości 9.000.000 zł (słownie: dziewięć milionów złotych), której termin spłaty został przesunięty na dzień 12 sierpnia 2022 r.
2. Umowy o kredyt inwestycyjny, której wartość na dzień podpisania aneksu wynosi 3.635.860,80 zł (słownie: trzy miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych 80 groszy) z terminem ostatecznej spłaty przesuniętym na dzień 29 listopada 2024 r.

Pozostałe warunki ww. umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku.

Szczegółowa podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).
MESSAGE (ENGLISH VERSION)Intersport Polska Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
INTERSPORT S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-060Liszki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Cholerzyn382
(ulica)(numer)
012 44 48 100012 44 48 000
(telefon)(fax)
biuro@intersport.plwww.intersport.pl
(e-mail)(www)
6760016553003900187
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-02-17Artur MikołajkoPrezes Zarządu2021-02-17Marek KaczmarekWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk