• Odbierz prezent
INTERFERIE S.A.: raport finansowy (2021-03-12 17:26)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-03-12
INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTERFERIE S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
59-220Legnica
(kod pocztowy)(miejscowość)
Chojnowska41
(ulica)(numer)
76 74 95 40076 74 95 401
(telefon)(fax)
interferie@interferie.plwww.interferie.pl
(e-mail)(www)
692-000-08-69390037417
(NIP)(REGON)
259400UAPMHCYY2ORH520000225570
(LEI) (KRS)
UHY ECA Audyt Spółka z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 3115
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202 01920202 019
I. Przychody ze sprzedaży22 106,0046 301,004 941,0010 763,00
II. Zysk/Strata z działalności operacyjnej-10 867,003 852,00-2 429,00895,00
III. Zysk/Strata przed opodatkowaniem-11 798,003 029,00-2 637,00704,00
IV. Zysk/Strata netto-9 673,002 439,00-2 162,00567,00
V. Łączne dochody całkowite-9 441,002 325,00-2 110,00540,00
VI. Ilość akcji (w szt.)14 564 200,0014 564 200,0014 564 200,0014 564 200,00
VII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,660,17-0,150,04
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-5 153,007 414,00-755,001 723,00
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-42 900,00-5 236,00-9 588,00-1 217,00
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 26 924,00-2 718,005 621,00-632,00
XI. Przepływy pieniężne netto razem -21 129,00-539,00-4 723,00-125,00
XII. Aktywa trwałe167 194,00127 467,0036 230,0029 644,00
XIII. Aktywa obrotowe2 973,0025 851,00644,006 012,00
XIV. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 0,000,000,000,00
XV. Aktywa razem 170 167,00153 318,0036 874,0035 655,00
XVI. Zobowiązania długoterminowe29 994,0010 066,006 500,002 341,00
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 19 381,0013 019,004 200,003 028,00
XVIII. Kapitał własny 120 792,00130 233,0026 175,0030 287,00
Do przeliczenia wybranych danych finansowych na walutę EUR przyjęto następujące kursy:
- przeliczenie obrotów, wyników finansowych oraz przepływów pieniężnych za okres bieżący, według kursu 4,4742 PLN/EUR,
- przeliczenie aktywów, kapitału i zobowiązań na 31 grudnia 2020 r. według kursu 4,6148 PLN/EUR,
- przeliczenie obrotów, wyników finansowych oraz przepływów pieniężnych za okres porównywalny, według kursu 4,3018 PLN/EUR,
- przeliczenie aktywów, kapitału i zobowiązań na 31 grudnia 2019 r. według kursu 4,2585 PLN/EUR

Wybrane dane finansowe dla sprawozdania z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej - w załącznikach do niniejszego raportu
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
List do Akcjonariuszy 10032021 - rev 09-03-2021.xhtmlList do Akcjonariuszy
List do Akcjonariuszy 10032021 - rev 09-03-2021.xhtml.xadesPodpis List do Akcjonariuszy
Wybrane dane finansowe jednostkowe.xhtmlWybrane dane finansowe
INTERFERIE_31122020_Sprawozdanie.xhtmlSprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
INTERFERIE_31122020_Sprawozdanie.xhtml.xadesPodpis - Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
1) Sprawozdanie Zarządu INTERFERIE 2020_jednostkowe 10032021 - rev09-03-2021.xhtmlSprawozdanie Zarządu INTERFERIE S.A.
1) Sprawozdanie Zarządu INTERFERIE 2020_jednostkowe 10032021 - rev09-03-2021.xhtml.xadesPodpis - Sprawozdanie Zarządu INTERFERIE S.A.
3) Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2020 rok.xhtmlSprawozdanie finansowe INTERFERIE S.A.
3) Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2020 rok.xhtml.xadesPodpis - Sprawozdanie finansowe INTERFERIE S.A
Wybrane dane finansowe prawa własności.xhtmlWybrane dane finansowe - prawa własności
INTERFERIE_31122020_Sprawozdanie BR.xhtmlSprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego wyceną udziałów
INTERFERIE_31122020_Sprawozdanie BR.xhtml.xadesPodpis - Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego wyceną udziałów
2) Sprawozdanie Zarządu INTERFERIE 2020_prawa własności 10032021 - rev 09-03-2021.xhtmlSprawozdanie Zarządu - wycena udziałów w jednostce stowarzyszonej
2) Sprawozdanie Zarządu INTERFERIE 2020_prawa własności 10032021 - rev 09-03-2021.xhtml.xadesPodpis - Sprawozdanie Zarządu - wycena udziałów w jednostce stowarzyszonej
4) Sprawozdanie finansowe za 2020 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów.xhtmlSprawozdanie finansowe z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej
4) Sprawozdanie finansowe za 2020 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów.xhtml.xadesPodpis - Sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej
Oświadczenia RN 2021.xhtmlOświadczenia Rady Nadzorczej

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk