• Odbierz prezent
INTERBUD-LUBLIN S.A.: Rozszerzenie na żądanie Akcjonariusza porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Interbud-Lublin S.A. zwołanego na dzień 9 czerwca 2022 roku (2022-05-19 15:50)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr15/2022
Data sporządzenia: 2022-05-19
Skrócona nazwa emitenta
INTERBUD-LUBLIN S.A.
Temat
Rozszerzenie na żądanie Akcjonariusza porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Interbud-Lublin S.A. zwołanego na dzień 9 czerwca 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Interbud – Lublin S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w związku z otrzymanym od uprawnionego akcjonariusza żądaniem umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Interbud-Lublin S.A. na dzień 9 czerwca 2022 roku [ZWZ] dodatkowego punktu dotyczącego zmiany członka Rady Nadzorczej postanawia wprowadzić zmiany do porządku obrad ZWZ w ten sposób, że po punkcie 19 dodaje się punkt 20 w brzmieniu: „Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.”, a dotychczasowy punkt 20 w brzmieniu „Zamknięcie obrad.” oznaczony będzie jako punkt 21.
W związku z wprowadzonymi zmianami, zmieniony porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki INTERBUD-LUBLIN i Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2021.
7. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2021.
8. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN za rok obrotowy 2021.
9. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A w 2021 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Interbud – Lublin S.A. za rok 2021.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Grodzkiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sylwestrowi Bogackiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Panu Markowi Grzelaczykowi.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Panu Henrykowi Dąbrowskiemu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Pani Magdalenie Cyrankiewicz.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Pani Dagmarze Wójcik – Murdza.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Panu Arturowi Bartkowiakowi.
20. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
21. Zamknięcie obrad.


Dodatkowo poniżej Spółka przekazuje projekt uchwały ZWZ zgłoszony przez ww. Akcjonariusza:

UCHWAŁA NR 15/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD - LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 9 czerwca 2022 roku
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki
§1
Działając na podstawie §12 ust. 1 i §22 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Powołać/Odwołać Pana/Panią …………………………………………………. do/z Rady Nadzorczej INTERBUD - LUBLIN S.A.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTERBUD-LUBLIN S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-037Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Raclawickie 839
(ulica)(numer)
(81) 7463407(81) 7464465
(telefon)(fax)
info@interbud.com.plwww.interbud.com.pl
(e-mail)(www)
712-015-22-42008020841
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-19Tomasz GrodzkiPrezes ZarząduTomasz Grodzki
2022-05-19Sylwester BogackiCzłonek ZarząduSylwester Bogacki

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk