• Odbierz prezent
INTERBUD-LUBLIN S.A.: raport finansowy (2022-05-27 18:19)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2022
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2022 obejmujący okresod 2022-01-01 do 2022-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie
data przekazania: 2022-05-27
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTERBUD-LUBLIN S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
20-037Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Raclawickie 839
(ulica)(numer)
(81) 7463407(81) 7464465
(telefon)(fax)
info@interbud.com.plwww.interbud.com.pl
(e-mail)(www)
712-015-22-42008020841
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Przychody ze sprzedaży 19 878,60161,094 277,5435,23
Koszty działalności operacyjnej 19 133,49135,244 117,2129,58
Zysk ze sprzedaży 745,1225,86160,345,66
Zysk z działalności operacyjnej -994,481 002,11-213,99219,18
Zysk przed opodatkowaniem 586,38897,28126,18196,25
Zysk netto 680,32896,69146,39196,12
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 305,75-66,803 723,91-14,61
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0,001 706,080,00373,15
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -13 692,51-2 223,09-2 946,40-486,23
Przepływy pieniężne netto razem3 613,24-583,81777,51-127,69
Aktywa trwałe2 058,332 016,12442,41438,34
Aktywa obrotowe45 363,3761 877,039 750,3213 453,28
Aktywa razem 47 421,7063 893,1410 192,7313 891,63
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania56 044,2473 196,0212 046,0515 914,25
Zobowiązania długoterminowe 5 082,1613 521,321 092,352 939,80
Zobowiązania Krótkoterminowe50 962,0859 674,6910 953,7012 974,45
Kapitał własny -8 622,55-9 302,87-1 853,31-2 022,63
Kapitał zakładowy 701,60701,60150,80152,54
Pasywa razem47 421,7063 893,1410 192,7313 891,63
Liczba akcji (w tys szt.)7 016,007 016,007 016,007 016,00
Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,100,130,020,03
Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _ w zł/EUR_ 0,100,130,020,03
Wartość księgowa na jedną akcję _ w zł/EUR_ -1,23-1,33-0,26-0,29
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _ w zł/EUR_ -1,23-1,33-0,26-0,29
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _ w zł/EUR_ 0,000,000,000,00

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
SSF GK Interbud I kwartał 2022.pdf
Interbud_Pozostałe informacje_1Q2022.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-27Tomasz GrodzkiPrezes ZarząduTomasz Grodzki
2022-05-27Sylwester BogackiCzłonek ZarząduSylwester Bogacki


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk