• Odbierz prezent
INSTALKRK: raport finansowy (2021-03-31 07:46)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-03-31
INSTAL KRAKÓW SA
(pełna nazwa emitenta)
INSTALKRKBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
30-732Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Konstantego Brandla1
(ulica)(numer)
(012) 652 21 01012 653 21 97
(telefon)(fax)
sekretariat@instalkrakow.plwww.instalkrakow.pl
(e-mail)(www)
679-008-54-87350564042
(NIP)(REGON)
259400OOMJ31L0SWCY700000042496
(LEI) (KRS)
PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody netto ze sprzedaży411 432,00441 544,0091 957,00102 642,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej30 984,0033 252,006 925,007 730,00
Zysk (strata) brutto31 283,0033 096,006 992,007 694,00
Zysk (strata) netto23 889,0025 007,005 339,005 813,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej79 956,0037 494,0017 870,008 716,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-43 446,00-23 183,00-9 710,00-5 389,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-23 083,00-20 289,00-5 159,00-4 716,00
Przepływy pieniężne netto, razem13 427,00-5 977,003 001,00-1 389,00
Aktywa, razem404 118,00409 564,0087 570,0096 176,00
Zobowiązania długoterminowe27 894,0025 472,006 044,005 982,00
Zobowiązania krótkoterminowe98 104,00115 172,0021 259,0027 045,00
Kapitał własny278 120,00268 920,0060 267,0063 149,00
Kapitał zakładowy7 286,007 286,001 579,001 711,00
Liczba akcji (szt.)7 285 500,007 285 500,007 285 500,007 285 500,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)3,183,290,710,76
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)3,183,290,710,76
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)38,1736,918,278,67
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)38,1736,918,278,67
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,002,000,000,46
Wybrane dane finansowe do skonsolidowanego sprawozdania za 2020 roku przeliczono w następujący sposób:
a. przychody netto ze sprzedaży i zysk przeliczono na Euro według średniej arytmetycznej kursów średnich ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca objętego raportem, za 2020 roku średni kurs wyniósł 4,4742 zł,
b. aktywa, kapitał własny i zobowiązania przeliczono na Euro według kursu średniego ogłoszonego przez NBP na dzień 31.12.2020 roku, który wynosił 4,6148 zł.
Wybrane dane finansowe do skonsolidowanego sprawozdania za 2019 roku przeliczono w następujący sposób:
a. przychody netto ze sprzedaży i zysk przeliczono na Euro według średniej arytmetycznej kursów średnich ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca objętego raportem, za 2019 roku średni kurs wyniósł 4,3018 zł,
b. aktywa, kapitał własny i zobowiązania przeliczono na Euro według kursu średniego ogłoszonego przez NBP na dzień 31.12.2019 roku, który wynosił 4,2585 zł.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
List Prezesa Zarządu.xhtmlList Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
List Prezesa Zarządu.xhtml.XAdESList Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy - podpis
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.xhtmlSprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.xhtml.xadesSprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego - podpis
259400OOMJ31L0SWCY70-2020-12-31.zipRoczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2020 rok
259400OOMJ31L0SWCY70-2020-12-31.zip.XAdESRoczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2020 rok - podpis
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za 2020 rok.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za 2020 rok
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za 2020 rok.xhtml.XAdESSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za 2020 rok - podpis
Oświadczenie Zarządu.xhtmlOświadczenie Zarządu
Oświadczenie Zarządu.xhtml.XAdESOświadczenie Zarządu - podpis
Informacja Zarządu na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej.xhtmlInformacja Zarządu na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej
Informacja Zarządu na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej.xhtml.XAdESInformacja Zarządu na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej - podpis
Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące komitetu audytu.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące komitetu audytu
Ocena Rady Nadzorczej Grupa Kapitałowa.xhtmlOcena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Sprawozdanie Grupy na temat informacji niefinansowych.xhtmlSprawozdanie Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. na temat informacji niefinansowych
Sprawozdanie Grupy na temat informacji niefinansowych.xhtml.XAdESSprawozdanie Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. na temat informacji niefinansowych - podpis

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk