• Odbierz prezent
INSTALKRK: raport finansowy (2021-03-31 07:43)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-03-31
INSTAL KRAKÓW SA
(pełna nazwa emitenta)
INSTALKRKBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
30-732Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Konstantego Brandla1
(ulica)(numer)
(012) 652 21 01012 653 21 97
(telefon)(fax)
marketing@instalkrakow.plwww.instalkrakow.pl
(e-mail)(www)
679-008-54-87350564042
(NIP)(REGON)
259400OOMJ31L0SWCY700000042496
(LEI) (KRS)
PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

20202 01920202 019

Przychody netto ze sprzedaży263 077,00279 274,0058 799,0064 920,00

Zysk (strata) z działalności operacyjnej26 311,0026 027,005 881,006 050,00

Zysk (strata) brutto27 521,0027 099,006 151,006 300,00

Zysk (strata) netto20 763,0020 620,004 641,004 793,00

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej66 333,0022 929,0014 826,005 330,00

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-41 194,00-15 945,00-9 207,00-3 707,00

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-18 482,00-13 161,00-4 131,00-3 059,00

Przepływy pieniężne netto, razem6 658,00-6 177,001 488,00-1 436,00

Aktywa, razem325 405,00324 132,0070 513,0076 114,00

Zobowiązania długoterminowe17 761,0015 559,003 849,003 654,00

Zobowiązania krótkoterminowe61 281,0073 251,0013 279,0017 201,00

Kapitał własny246 363,00235 322,0053 385,0055 259,00

Kapitał zakładowy7 286,007 286,001 579,001 711,00

Liczba akcji (szt.)7 285 500,007 285 500,007 285 500,007 285 500,00

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)2,852,830,640,66

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)2,852,830,640,66

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)33,8232,307,337,58

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)33,8232,307,337,58

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,002,000,000,46
Wybrane dane finansowe do sprawozdania za 2020 roku przeliczono w następujący sposób:
a. przychody netto ze sprzedaży i zysk przeliczono na Euro według średniej arytmetycznej kursów średnich ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca objętego raportem, za 2020 roku średni kurs wyniósł 4,4742 zł,
b. aktywa, kapitał własny i zobowiązania przeliczono na Euro według kursu średniego ogłoszonego przez NBP na dzień 31.12.2020 roku, który wynosił 4,6148 zł.
Wybrane dane finansowe do sprawozdania za 2019 roku przeliczono w następujący sposób:
a. przychody netto ze sprzedaży i zysk przeliczono na Euro według średniej arytmetycznej kursów średnich ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca objętego raportem, za 2019 roku średni kurs wyniósł 4,3018 zł,
b. aktywa, kapitał własny i zobowiązania przeliczono na Euro według kursu średniego ogłoszonego przez NBP na dzień 31.12.2019 roku, który wynosił 4,2585 zł.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:
PlikOpis


ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

List Prezesa Zarządu.xhtmlList Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy

List Prezesa Zarządu.xhtml.XAdESList Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy - podpis

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.xhtmlSprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.xhtml.xadesSprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego - podpis

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2020 rok.xhtmlRoczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2020 rok.xhtml.XAdESRoczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2020 rok - podpis

Sprawozdanie Zarządu z działalności Instal Kraków S.A. za 2020 rok.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Instal Kraków S.A. za 2020 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Instal Kraków S.A. za 2020 rok.xhtml.XAdESSprawozdanie Zarządu z działalności Instal Kraków S.A. za 2020 rok - podpis

Oświadczenie Zarządu.xhtmlOświadczenie Zarządu

Oświadczenie Zarządu.xhtml.XAdESOświadczenie Zarządu - podpis

Informacja Zarządu na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej.xhtmlInformacja Zarządu na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej

Informacja Zarządu na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej.xhtml.XAdESInformacja Zarządu na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej - podpis

Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące komitetu audytu.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące komitetu audytu

Ocena Rady Nadzorczej.xhtmlOcena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego

Sprawozdanie Instal Kraków S.A. na temat informacji niefinansowych.xhtmlSprawozdanie na temat informacji niefinansowych

Sprawozdanie Instal Kraków S.A. na temat informacji niefinansowych.xhtml.XAdESSprawozdanie na temat informacji niefinansowych - podpis

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk