• Odbierz prezent
INPRO S.A.: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (2021-03-12 12:23)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-03-12
Skrócona nazwa emitenta
INPRO S.A.
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd INPRO SA („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, że na posiedzeniu w dniu 12 marca 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki działając zgodnie ze swoimi kompetencjami wywodzonymi z § 10 ust. 14 Statutu Spółki podjęła uchwałę nr 1/2021 o wyborze firmy audytorskiej Moore Rewit Audyt Sp. z o.o. (wcześniej Rewit Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o.) z siedzibą w Gdańsku 80-137, ul. Starodworska 1 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000003104 (wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 101) do:
1. Sporządzenia przeglądów sprawozdań finansowych za lata 2021 2022 i 2023, a mianowicie przeglądu sprawozdania jednostkowego INPRO S.A. oraz sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej INPRO S.A.

2. Badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego INPRO SA oraz badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO za 2021 rok, tj. za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., za 2022 rok, tj. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. oraz za 2023 rok, tj. za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Dokonanie wyboru przez Radę Nadzorczą nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, w szczególności zgodnie z Ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U.2020.1415) oraz w oparciu o wewnętrzne regulacje Spółki w zakresie polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej. Decyzja Rady Nadzorczej była także podjęta po zapoznaniu się z treścią rekomendacji z dnia 12.03.2021 r. co do wyboru firmy audytorskiej przedstawionej przez Komitetu Audytu po przeprowadzeniu postępowania, co do wyboru tego podmiotu zgodnie z przyjętą w tej materii w Spółce procedurą. Wybrana firma audytorska była także rekomendowana przez Komitet Audytu jako podmiot spełniający przyjęte w Spółce kryteria wyboru firmy audytorskiej.

Umowa z wybranym podmiotem – Moore Rewit Audyt Sp. z o.o. zostanie zawarta na okres umożliwiający wykonanie przedmiotu umowy, jednakże zgodny z wymogami obowiązujących przepisów prawa.

Spółka korzystała już z usług Moore Rewit Audyt Sp. z o.o. w zakresie badania i przeglądu sprawozdań finansowych w okresie za lata 2019 i 2020.

W wyniku przeprowadzonej analizy, Spółka uznała, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanych powyżej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE).


MESSAGE (ENGLISH VERSION)INPRO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INPRO S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-320Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Opata Jacka Rybińskiego8
(ulica)(numer)
58 34 00 37058 554 14 41
(telefon)(fax)
sekretariat@inpro.com.plwww.inpro.com.pl
(e-mail)(www)
589-000-85-40008141071
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-12Krzysztof MaraszekPrezes Zarządu
2021-03-12Elżbieta MarksProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk