• Odbierz prezent
INPRO S.A.: Wstępne szacunki wyników finansowych Grupy Kapitałowej INPRO SA za 2020 rok (2021-03-26 09:50)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia: 2021-03-26
Skrócona nazwa emitenta
INPRO S.A.
Temat
Wstępne szacunki wyników finansowych Grupy Kapitałowej INPRO SA za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), w związku z pracami prowadzonymi nad skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej INPRO S.A. za 2020 rok, informuje, iż dostępne Zarządowi wstępne szacunki dotyczące podstawowych danych finansowych za 2020 rok są następujące: szacowany przychód Grupy INPRO za 2020 rok wyniesie około 382 mln zł, co stanowi wzrost w porównaniu do 2019 roku o ok. 41 %. Jednocześnie szacunki wykazują, iż zysk netto Grupy Kapitałowej za 2020 rok wyniesie około 67 mln zł, co stanowi wzrost o ok. 56 % r/r.

Wyniki finansowe Grupy za 2020 r. będą znacząco wyższe od wyników roku ubiegłego min. z uwagi na rodzaj kończonych w roku obrotowym przedsięwzięć (korzystana lokalizacja inwestycji przy niskiej cenie zakupu gruntu) oraz z uwagi na przesunięcie terminu oddania do użytkowania osiedla Azymut w Gdyni z roku 2019 na rok 2020 (co zostało opisane w raportach bieżących nr 28/2019 z dnia 03.12.2019 r., nr 29/2019 z dnia 05.03.2019 r., nr 30/2019 z dnia 10,12,2019 r. oraz nr 5/2020 z dnia 18.02.2020 r.).

Jednocześnie Zarząd INPRO SA oświadcza, iż prognozy rozwoju działalności Grupy, uwzględniające wpływ pandemii SARS–CoV-2 na wyniki Grupy w dotychczasowej skali, wskazują na uzyskanie w 2021 roku poziomu przychodów ze sprzedaży, zarówno Grupy, jak i Emitenta, na poziomie zbliżonym zdecydowanie bardziej do wyników 2019 r. (i lat poprzednich) niż do roku 2020 - z uwagi na liczbę oraz wartość projektów planowanych do oddania do użytkowania w ramach działalności INPRO SA.

Prawidłowe wielkości poziomu przychodu i zysków oraz wyjaśnienie poziomu odchyleń danych finansowych Spółka wskaże w sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej INPRO za 2020 rok, które zostanie opublikowane raportem okresowym w dniu 28.04.2021 roku.
Wiedza Zarządu na dzień sporządzenia niniejszego raportu opiera się o założenie, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wstępnie szacowane wyniki finansowe po dniu opublikowania niniejszego raportu. Powyższe szacunki poziomu przychodów oraz zysku netto Grupy będą na bieżąco monitorowane do czasu publikacji raportu okresowego.
Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).


MESSAGE (ENGLISH VERSION)INPRO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INPRO S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-320Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Opata Jacka Rybińskiego8
(ulica)(numer)
58 34 00 37058 554 14 41
(telefon)(fax)
sekretariat@inpro.com.plwww.inpro.com.pl
(e-mail)(www)
589-000-85-40008141071
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-26Krzysztof MaraszekPrezes Zarządu
2021-03-26Elżbieta MarksProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk