• Odbierz prezent
INPRO S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA dotycząca wypłaty dywidendy (2021-06-28 12:54)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr19/2021
Data sporządzenia: 2021-06-28
Skrócona nazwa emitenta
INPRO S.A.
Temat
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA dotycząca wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd INPRO S.A. („Spółka”) z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w dniu 28 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („WZA”) podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020 na dywidendę i kapitał zapasowy, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.

Zgodnie z podjętą Uchwałą nr 8/2021 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INPRO S.A. postanowiło przeznaczyć część zysku netto Spółki za rok 2020 w kwocie 20.020.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia milionów dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) tj. 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) na każdą akcję na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, a pozostałą część zysku w kwocie 34.146.610,48 złotych (słownie: trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset dziesięć złotych 48/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Dywidendą objęte zostały wszystkie akcje spółki tj. 40.040.000 akcji ( 30.030.000 akcji serii A oraz 10.010.000 akcji serii B).

WZA ustaliło dzień 26 lipca 2021 roku jako dzień dywidendy, a jako dzień wypłaty dywidendy ustaliło dzień 9 sierpnia 2021 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).MESSAGE (ENGLISH VERSION)INPRO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INPRO S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-320Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Opata Jacka Rybińskiego8
(ulica)(numer)
58 34 00 37058 554 14 41
(telefon)(fax)
sekretariat@inpro.com.plwww.inpro.com.pl
(e-mail)(www)
589-000-85-40008141071
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-28Krzysztof MaraszekPrezes Zarządu
2021-06-28Elżbieta MarksProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk