• Odbierz prezent
INPRO S.A.: raport finansowy (2021-09-14 07:34)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2021
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2021 obejmujące okresod 2021-01-01 do 2021-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2021-09-14
INPRO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INPRO S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
80-320Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Opata Jacka Rybińskiego8
(ulica)(numer)
58 34 00 37058 554 14 41
(telefon)(fax)
sekretariat@inpro.com.plwww.inpro.com.pl
(e-mail)(www)
589-000-85-40008141071
(NIP)(REGON)
MOORE Rewit Audyt Sp. z o.o.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2021półrocze /2020półrocze / 2021półrocze /2020
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody netto ze sprzedaży 113 135 131 664 24 880 29 645
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 35 934 30 839 7 902 6 944
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20 075 17 406 4 415 3 919
Zysk (strata) brutto 18 309 15 957 4 026 3 593
Zysk (strata) netto 14 889 12 831 3 274 2 889
- w tym przypadający akcjonariuszom niekontrolującym 3 170 1 372 697 309
Zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 0,2927 0,2862 0,0644 0,0644
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (10 232) 29 249 (2 250) 6 586
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (370) (6 422) (81) (1 446)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 10 104 4 209 2 222 948
Przepływy pieniężne netto (498) 27 036 (110) 6 088
30.06.202131.12.202030.06.202131.12.2020
Aktywa razem 736 362 686 464 162 883 148 753
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 355 036 298 144 78 534 64 606
Rezerwy na zobowiązania 15 031 28 830 3 325 6 247
Zobowiązania długoterminowe (bez rezerw) 57 290 60 149 12 673 13 034
Zobowiązania krótkoterminowe (bez rezerw) 282 715 209 165 62 536 45 325
Kapitał własny 381 326 388 320 84 349 84 147
- w tym przypadający akcjonariuszom niekontrolującym 23 978 22 634 5 304 4 905
Liczba akcji w szt.40 040 00040 040 00040 040 00040 040 000
Wartość księgowa na 1 akcję9,52369,69832,10662,1016
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody netto ze sprzedaży 47 071 89 820 10 352 20 224
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 13 407 17 844 2 948 4 018
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 740 10 418 1 482 2 346
Zysk (strata) brutto 9 710 12 940 2 135 2 914
Zysk (strata) netto 8 562 11 016 1 883 2 480
Zysk (strata) na jedną akcję 0,2138 0,2751 0,0470 0,0619
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (8 198) 15 123 (1 803) 3 405
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 702 (195) 374 (44)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (8 124) 5 312 (1 787) 1 196
Przepływy pieniężne netto (14 620) 20 240 (3 215) 4 557
30.06.202131.12.202030.06.202131.12.2020
Aktywa razem 520 768 494 477 115 194 107 150
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 194 417 156 668 43 005 33 949
Rezerwy na zobowiązania 11 255 23 175 2 490 5 022
Zobowiązania długoterminowe (bez rezerw) 14 004 25 243 3 098 5 470
Zobowiązania krótkoterminowe (bez rezerw) 169 158 108 250 37 418 23 457
Kapitał własny 326 351 337 809 72 189 73 201
Liczba akcji w szt.40 040 00040 040 00040 040 00040 040 000
Wartość księgowa na 1 akcję8,15068,43681,80291,8282

Powyższe dane finansowe za lata 2021 i 2020 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień 30 czerwca 2021 r. - 4,5208 PLN / EUR (na dzień 31 grudnia 2020 r. - 4,6148 PLN / EUR);

- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ogłaszanych na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 r. - 4,5472 PLN / EUR (dla okresu od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku - 4,4413 PLN / EUR).

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
SSF GK INPRO SA 30.06.2021.pdfGK INPRO SA skonsolidowany raport półroczny 2021 rok
Raport z przeglądu skrócone SSF GRUPA INPRO S.A. 30.06.2021 podpisane MRA.pdfRaport rewidenta z przeglądu śródrocznego SSF 2021 rok
Raport z przeglądu skrócone JSF INPRO S.A. 30.06.2021 podpisane MRA.pdfRaport rewidenta z przegladu śródrocznego JSF 2021 rok
Oświadczenie Zarządu audytor JSF SSF.pdfOświadczenie Zarządu - wybór audytora
Oświadczenie Zarządu przepisy JSF i SSF.pdfOswiadczenie Zarządu - zgodność z MSR

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-14Krzysztof MaraszekPrezes Zarządu
2021-09-14Elżbieta MarksProkurent


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk