• Odbierz prezent
INPRO S.A.: raport finansowy (2021-05-26 07:22)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2021
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2021 obejmujący okresod 2021-01-01 do 2021-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2021-05-26
INPRO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INPRO S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
80-320Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Opata Jacka Rybińskiego8
(ulica)(numer)
58 34 00 37058 554 14 41
(telefon)(fax)
sekretariat@inpro.com.plwww.inpro.com.pl
(e-mail)(www)
589-000-85-40008141071
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody netto ze sprzedaży 50 608 77 764 11 069 17 689
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 18 900 18 756 4 134 4 266
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 728 11 685 2 346 2 658
Zysk (strata) brutto 9 626 11 173 2 105 2 541
Zysk (strata) netto 7 780 8 984 1 702 2 044
- w tym przypadający akcjonariuszom niekontrolującym 1 219 (115) 267 (26)
Zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 0,1639 0,2272 0,0358 0,0517
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 504 16 590 1 204 3 774
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 164) (2 848) (255) (648)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 10 980 2 948 2 402 670
Przepływy pieniężne netto 15 320 16 690 3 351 3 796
31.03.202131.12.202031.03.202131.12.2020
Aktywa razem 709 826 686 464 152 313 148 753
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 313 726 298 144 67 319 64 606
Rezerwy na zobowiązania 20 282 28 830 4 352 6 247
Zobowiązania długoterminowe (bez rezerw) 72 534 60 149 15 564 13 034
Zobowiązania krótkoterminowe (bez rezerw) 220 910 209 165 47 403 45 325
Kapitał własny 396 100 388 320 84 995 84 147
- w tym przypadający akcjonariuszom niekontrolującym 23 853 22 634 5 118 4 905
Liczba akcji w szt.40 040 00040 040 00040 040 00040 040 000
Wartość księgowa na 1 akcję9,89269,69832,12272,1016
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody netto ze sprzedaży 24 501 71 162 5 359 16 187
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 8 308 14 113 1 817 3 210
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 732 10 300 1 035 2 343
Zysk (strata) brutto 4 387 10 030 959 2 282
Zysk (strata) netto 3 545 8 071 775 1 836
Zysk (strata) na jedną akcję 0,0885 0,2016 0,0194 0,0459
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 659 8 127 1 019 1 848
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (64)(131) (14)(30)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 059)6 228 (232)1 417
Przepływy pieniężne netto 3 536 14 224 773 3 235
31.03.202131.12.202031.03.202131.12.2020
Aktywa razem 505 788 494 477 108 531 107 150
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 164 434 156 668 35 284 33 949
Rezerwy na zobowiązania 14 684 23 175 3 151 5 022
Zobowiązania długoterminowe (bez rezerw) 24 265 25 243 5 207 5 470
Zobowiązania krótkoterminowe (bez rezerw) 125 485 108 250 26 926 23 457
Kapitał własny 341 354 337 809 73 247 73 201
Liczba akcji w szt.40 040 00040 040 00040 040 00040 040 000
Wartość księgowa na 1 akcję 8,52538,4368 1,82941,8282

Powyższe dane finansowe za lata 2021 i 2020 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień 31 marca 2021 r. - 4,6603 PLN / EUR (na dzień 31 grudnia 2020 r. - 4,6148 PLN / EUR).
- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ogłaszanych na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 marca 2021 roku - 4,5721 PLN / EUR (dla okresu od 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku - 4,3963 PLN / EUR).

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
SSF GK INPRO SA 31.03.2021.pdfGK INPRO SA - skonsolidowane rozszerzone sprawozdanie finansowe 31.03.2021 rok

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-26Krzysztof MaraszekPrezes Zarządu
2021-05-26Elżbieta MarksProkurent


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk