• Odbierz prezent
INPRO S.A.: raport finansowy (2021-04-28 07:37)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-04-28
INPRO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INPRO S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
80-320Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Opata Jacka Rybińskiego8
(ulica)(numer)
58 34 00 37058 554 14 41
(telefon)(fax)
sekretariat@inpro.com.plwww.inpro.com.pl
(e-mail)(www)
589-000-85-40008141071
(NIP)(REGON)
25940037UC4MNP02D2420000306071
(LEI) (KRS)
MOORE REWIT Audyt Sp. z o.o.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

20202 01920202 019

Przychody netto ze sprzedaży277 591,00154 358,0062 043,0035 882,00

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży82 132,0052 243,0018 357,0012 145,00

Zysk (strata) z działalności operacyjnej64 212,0033 773,0014 352,007 851,00

Zysk (strata) brutto66 214,0034 543,0014 799,008 030,00

Zysk (strata) netto 54 167,0028 086,0012 106,006 529,00

Zysk (strata) na jedną akcję 1,350,700,300,16

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej48 875,002 390,0010 924,00556,00

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej2 899,003 137,00648,00729,00

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej12 531,00-16 957,002 801,00-3 942,00

Przepływy pieniężne netto64 305,00-11 430,0014 372,00-2 657,00

Aktywa razem494 477,00491 158,00107 150,00115 336,00

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania156 668,00201 510,0033 949,0047 319,00

Rezerwy na zobowiązania23 175,0014 925,005 022,003 505,00

Zobowiązania długoterminowe25 243,0038 676,005 470,008 912,00

Zobowiązania krótkoterminowe108 250,00147 909,0023 457,0034 903,00

Kapitał własny337 809,00289 648,0073 201,0068 017,00

Liczba akcji w szt.40 040 000,0040 040 000,0040 040 000,0040 040 000,00

Wartość księgowa na 1 akcję 8,447,231,831,70


Powyższe dane finansowe za lata 2020 i 2019 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
- poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień 31 grudnia 2020 r. - 4,6148 PLN / EUR (na dzień 31 grudnia 2019 r. - 4,2585 PLN / EUR).
- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ogłaszanych na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku - 4,4742 PLN / EUR (dla okresu od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku - 4,3018 PLN / EUR).

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:
PlikOpis


ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

List_Prezesa_Inpro-2020-12-31.xhtmlList Prezesa Zarządu INPRO SA

List_Prezesa_Inpro-2020-12-31.xhtml.xadesList Prezesa Zarządu INPRO SA podpis elektroniczny

JSF_INPRO-2020-12-31.xhtmlSprawozdanie finansowe INPRO SA za 2020 rok

JSF_INPRO-2020-12-31.xhtml.xadesSprawozdanie finansowe INPRO SA za 2020 rok - podpis elektroniczny

SZ_GK_Inpro-2020-12-31.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności INPRO SA w 2020 roku

SZ_GK_Inpro-2020-12-31.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności INPRO SA w 2020 roku - podpis elektroniczny

Sprawozdanie z badania INPRO SA.xhtmlSprawozdanie biegłego z badania JSF INPRO SA 2020 rok

Sprawozdanie z badania INPRO SA.xhtml.XAdESSprawozdanie biegłego z badania JSF INPRO SA 2020 rok - podpis elektroniczny

Oświadczenia_Zarządu_Inpro-2020-12-31.xhtmlOświadczenia Zarządu JSF INPRO SA 2020 rok

Oświadczenia_Zarządu_Inpro-2020-12-31.xhtml.xadesOświadczenia Zarządu JSF INPRO SA 2020 rok - podpisy elektroniczne

Oświadczenia_RN_Inpro-2020-12-31.xhtmlOświadczenia Rady Nadzorczej JSF INPRO SA 2020 rok

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk