• Odbierz prezent
INPRO S.A.: raport finansowy (2021-04-28 07:36)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-04-28
INPRO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INPRO S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
80-320Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Opata Jacka Rybińskiego8
(ulica)(numer)
58 34 00 37058 554 14 41
(telefon)(fax)
sekretariat@inpro.com.plwww.inpro.com.pl
(e-mail)(www)
589-000-85-40008141071
(NIP)(REGON)
25940037UC4MNP02D2420000306071
(LEI) (KRS)
MOORE REWIT Audyt Sp. z o.o.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

2020201920202019

Przychody netto ze sprzedaży382 638,00270 549,0085 521,0062 892,00

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży119 286,0091 877,0026 661,0021 358,00

Zysk (strata) z działalności operacyjnej87 028,0057 789,0019 451,0013 434,00

Zysk (strata) brutto83 895,0054 279,0018 751,0012 618,00

Zysk (strata) netto 67 791,0043 520,0015 152,0010 117,00

- w tym przypadający akcjonariuszom niekontrolującym4 751,004 333,001 062,001 007,00

Zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej1,570,980,350,23

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej69 745,0021 551,0015 588,005 010,00

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-12 924,00-8 897,00-2 889,00-2 068,00

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej13 938,00-22 161,003 115,00-5 152,00

Przepływy pieniężne netto70 759,00-9 507,0015 815,00-2 210,00

Aktywa razem686 464,00635 736,00148 753,00149 286,00

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania298 144,00307 854,0064 606,0072 292,00

Rezerwy na zobowiązania28 830,0018 703,006 247,004 392,00

Zobowiązania długoterminowe60 149,0070 529,0013 034,0016 562,00

Zobowiązania krótkoterminowe209 165,00218 622,0045 325,0051 338,00

Kapitał własny388 320,00327 882,0084 147,0076 995,00

- w tym przypadający na akcjonariuszom niekontrolującym22 634,0019 207,004 905,004 510,00

Liczba akcji w szt.40 040 000,0040 040 000,0040 040 000,0040 040 000,00

Wartość księgowa na 1 akcję9,708,192,101,92Powyższe dane finansowe za lata 2020 i 2019 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
- poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień 31 grudnia 2020 r. - 4,6148 PLN / EUR (na dzień 31 grudnia 2019 r. - 4,2585 PLN / EUR).
- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ogłaszanych na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku - 4,4742 PLN / EUR (dla okresu od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku - 4,3018 PLN / EUR).

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:
PlikOpis


ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

List_Prezesa_GK_Inpro-2020-12-31.xhtmlList Prezesa Zarządu GK INPRO SA

List_Prezesa_GK_Inpro-2020-12-31.xhtml.xadesList Prezesa Zarządu GK INPRO SA podpis elektroniczny

25940037UC4MNP02D242-2020-12-31.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe GK INPRO SA za 2020 rok

25940037UC4MNP02D242-2020-12-31.zip.xadesSkonsolidowane sprawozdanie finansowe GK INPRO SA za 2020 rok - podpis elektroniczny

SZ_GK_Inpro-2020-12-31.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności GK INPRO SA w 2020 roku

SZ_GK_Inpro-2020-12-31.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności GK INPRO SA w 2020 roku - podpis elektroniczny

sprawozdanie z badania GK INPRO SA.xhtmlSprawozdanie biegłego z badania SSF GK INPRO SA 2020 rok

sprawozdanie z badania GK INPRO SA.xhtml.XAdESSprawozdanie biegłego z badania SSF GK INPRO SA 2020 rok - podpis elektroniczny

Oświadczenia_Zarządu_GK_Inpro-2020-12-31.xhtmlOświadczenia Zarządu SSF INPRO SA 2020 rok

Oświadczenia_Zarządu_GK_Inpro-2020-12-31.xhtml.xadesOświadczenia Zarządu SSF INPRO SA 2020 rok - podpisy elektroniczne

Oświadczenia_RN_GK_Inpro-2020-12-31.xhtmlOświadczenia Rady Nadzorczej SSF INPRO SA 2020 rok

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk