• Odbierz prezent
INPRO S.A.: Postanowienie Sądu - informacja o statucie (2021-07-29 12:16)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr22/2021
Data sporządzenia:2021-07-29
Skrócona nazwa emitenta
INPRO S.A.
Temat
Postanowienie Sądu - informacja o statucie
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") siedzibą w Gdańsku w związku z podjęciem w dniu 28 czerwca 2021 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("WZA") uchwały nr 13/2021 w sprawie zmiany Statutu oraz uchwały nr 14/2021 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu, o czym informowano w raporcie bieżącym nr 17/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r., wskazuje, iż Spółka w dniu 29 lipca 2021 r. otrzymała postanowienie z dnia 26.07.2021 r. wydane przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w przedmiocie rejestracji zmiany statutu Spółki zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą WZA, to znaczy:
1.zmieniono zapis § 10 Statutu Spółki w ten sposób, że w §10 ust.9 lit. „f” otrzymała następującą treść:

„ f) wyraża zgodę na dokonywanie przez Zarząd czynności polegających na nabyciu, zbyciu lub obciążeniu nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu, których wartość przekracza 40.000.000,00zł (czterdzieści milionów złotych), lub których obciążenie przekracza wartość 40.000.000,00zł (czterdzieści milionów złotych).”

2.zmieniono zapis § 10 Statutu Spółki w ten sposób, że w §10 ust.9 lit. „n” kropkę zastąpiono przecinkiem, po którym w ramach wyliczenia zawartego w tym ustępie dodano nową, kolejną literę oznaczoną jako „lit. o)”, o następującej treści:

„ o) przyjmuje politykę różnorodności Spółki wobec Zarządu oraz Rady Nadzorczej”

Tekst jednolity Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu oraz w nowym brzmieniu zarejestrowanym w KRS powyżej opisanym postanowieniem stanowią załącznik do niniejszego raportu. Jednocześnie Spółka informuje, że tekst jednolity Statutu został także przekazany w raporcie bieżącym Spółki nr 17/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. dotyczącym treści uchwał podjętych Spółki na WZA w dniu 28.06.2021 r.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

Załączniki
PlikOpis
INPRO Statut tekst jednolity DOTYCHCZASOWY.pdfstatut dotychczasowy
STATUT INPRO SA tekst jednolity NOWY.pdfstatut nowy
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INPRO SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)INPRO S.A.
Developerska (dev)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)80-320
Gdańsk(kod pocztowy)
(miejscowość)Opata Jacka Rybińskiego
8(ulica)
(numer)58 34 00 370
58 554 14 41(telefon)

(fax)sekretariat@inpro.com.pl
www.inpro.com.pl(e-mail)

(www)589-000-85-40
008141071(NIP)

(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-29Krzysztof Maraszek Prezes Zarządu
2021-07-29Robert Maraszek Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk