• Odbierz prezent
INPRO S.A.: Podpisanie umowy o organizację emisji obligacji. (2021-07-22 14:33)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr21/2021
Data sporządzenia: 2021-07-22
Skrócona nazwa emitenta
INPRO S.A.
Temat
Podpisanie umowy o organizację emisji obligacji.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki INPRO SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, iż w dniu 22.07.2021 r. podpisana została z Michael / Ström Dom Maklerski SA z siedzibą w Warszawie („Firma Inwestycyjna”) umowa o organizację emisji obligacji na okaziciela do kwoty 35.000.000 zł z terminem zapadalności 48 miesięcy. Obligacje będą zabezpieczone - hipoteką umowną na nieruchomości lokalowej stanowiącej hotel „Dom Zdrojowy” zlokalizowanej w budynku Domu Zdrojowego w Jastarni. Emisja obligacji będzie przeprowadzona w trybie oferty publicznej, bez konieczności sporządzania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.
Jednocześnie podpisana została z tym samym podmiotem umowa o pełnienie funkcji agenta technicznego.

Na podstawie powyższych umów Firma Inwestycyjna zobowiązana jest m.in. do przygotowania dokumentacji na potrzeby ww. emisji, oferowania obligacji, pełnienia funkcji autoryzowanego doradcy na potrzeby wprowadzenia emitowanych obligacji, pełnienia funkcji agenta kalkulacyjnego, reprezentowania Spółki w czynnościach i postępowaniach przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA związanych z zarejestrowanemu obligacji.

Umowy, które zostały zawarte pomiędzy Spółką i Firmą Inwestycyjną posiadają zapisy standardowe i są umowami typowymi zawieranymi w tego typu transakcjach.

Zarząd INPRO S.A. wskazuje, że szczegółowe parametry emisji obligacji Spółki zostaną ustalone po zakończeniu budowania księgi popytu na obligacje.

O dalszym przebiegu działań w ramach emisji obligacji Spółka będzie informować w odrębnych komunikatach.

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)INPRO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INPRO S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-320Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Opata Jacka Rybińskiego8
(ulica)(numer)
58 34 00 37058 554 14 41
(telefon)(fax)
sekretariat@inpro.com.plwww.inpro.com.pl
(e-mail)(www)
589-000-85-40008141071
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-22Krzysztof MaraszekPrezes Zarządu
2021-07-22Marcin StefaniakWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk