• Odbierz prezent
INPRO S.A.: Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji. (2021-09-15 14:03)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr23/2021
Data sporządzenia: 2021-09-15
Skrócona nazwa emitenta
INPRO S.A.
Temat
Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki INPRO SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2021 z dnia 22.07.2021 r., informuje, iż w dniu 15.09.2021 r. Zarząd INPRO SA podjął uchwałę w sprawie emisji do 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) obligacji na okaziciela, czteroletnich, zabezpieczonych, o wartości nominalnej 1.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej do 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) złotych („Obligacje”).

1. Emisja Obligacji nastąpi w trybie określonym w art. 33 pkt 1 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, przy czym zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a) lub b) lub d) rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. nie jest wymagane sporządzanie prospektu ani memorandum informacyjnego.
2. Cena emisyjna jednej Obligacji będzie równa jej wartości nominalnej.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela, zabezpieczonymi, przy czym zabezpieczenie zostanie ustanowione po dniu emisji Obligacji, nieposiadającymi formy dokumentu i będą uprawniać wyłącznie do świadczeń pieniężnych.
4. Obligacje będą oprocentowane według stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M (Warsaw Interbank Offered Rate) dla depozytów 6-miesięcznych powiększonej o marżę.
5. Odsetki będą płatne w okresach 6 (słownie: sześć) miesięcznych.
6. Wykup Obligacji serii C nastąpi w terminie 48 miesięcy od Dnia Emisji.
7. Obligacje zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez spółkę pod firmą Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („Depozyt KDPW”).
8. Zabezpieczeniem Obligacji będzie docelowo hipoteka o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia na nieruchomości lokalowej stanowiącej Hotel Dom Zdrojowy w Jastarni będący własnością spółki Dom Zdrojowy Sp. z o. o. ustanowiona na zasadach określonych w warunkach emisji Obligacji
9. Celem emisji jest przeznaczenie środków na całkowity wykup obligacji serii B (ISIN: PLINPRO00049) Emitenta oraz na finansowanie bieżącej działalności Grupy Emitenta, w szczególności na zakup gruntów oraz realizację budowy projektów deweloperskich.


Spółka będzie ubiegała się o wprowadzenie Obligacji do obrotu na ASO GPW.


Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).
MESSAGE (ENGLISH VERSION)INPRO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INPRO S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-320Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Opata Jacka Rybińskiego8
(ulica)(numer)
58 34 00 37058 554 14 41
(telefon)(fax)
sekretariat@inpro.com.plwww.inpro.com.pl
(e-mail)(www)
589-000-85-40008141071
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-15Krzysztof MaraszekPrezes Zarządu
2021-09-15Elżbieta MarksProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk