• Odbierz prezent
INPRO S.A.: Podjęcie decyzji w sprawie rozpoczęcia procesu  skupu akcji własnych przez Inpro  SA (2021-05-27 14:29)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2021
Data sporządzenia: 2021-05-27
Skrócona nazwa emitenta
INPRO S.A.
Temat
Podjęcie decyzji w sprawie rozpoczęcia procesu skupu akcji własnych przez Inpro SA
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd INPRO SA z siedzibą w Gdańsku ("Spółka", "Emitent"), informuje, że na odbytym w dniu 27 maja 2021 roku posiedzeniu Zarządu Spółki, na podstawie art. 368 §1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm. dalej: „KSH”), §7 ust. 1 Statutu INPRO SA, §4 ust. 1 pkt. 1 oraz §11 ust. 1 pkt 9) Regulaminu Zarządu, Zarząd INPRO SA postanowił przystąpić do podjęcia niezbędnych kroków formalno-prawnych mających na celu nabycie przez INPRO SA na podstawie przepisu art. 362 § 1 pkt 5 KSH, akcji własnych INPRO SA.

Zamiarem INPRO SA jest nabycie akcji własnych INPRO SA na poniższych warunkach, które zostaną przez Zarząd Spółki przedstawione Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wraz z propozycją stosowej uchwały w tym przedmiocie:
1. Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na nabycie Akcji Własnych wraz z kosztami ich nabycia, wynosić będzie nie więcej niż 11.000.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów złotych 00/00) („Budżet Skupu”).
2. W celu sfinansowania nabycia Akcji Własnych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie utworzy kapitał rezerwowy wysokości 11.000.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów złotych 00/00) („Kapitał Rezerwowy”).
3. Zarząd będzie upoważniony do jedno lub wielokrotnego nabywania Akcji Własnych w okresie od dnia podjęcia niniejszej Uchwały do dnia 30 czerwca 2023 roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków objętych Budżetem Skupu, przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych. Rozpoczęcie i zakończenie nabywania Akcji wymagać będzie odrębnej uchwały Zarządu; Zarząd będzie podawał do publicznej wiadomości szczegółowe informacje dotyczące nabywania Akcji, w tym termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji
4. Spółka może nabywać Akcje Własne w transakcji lub transakcjach pozasesyjnych, przeprowadzonych w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki w transakcji, przy czym nabywanie akcji własnych odbędzie się w taki sposób, aby zapewnić równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy Spółki;
Jeśli Zarząd uzna taką konieczność, dopuszcza się także nabycie Akcji Własnych w transakcji lub transakcjach na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA.
5. Akcje mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.
6. Liczba Akcji Własnych będących przedmiotem nabycia przez Spółkę zostanie określona przez Zarząd, a następnie przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym w dniu publikacji zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych.
7. Cena nabycia jednej Akcji Własnej oraz treść zaproszenia do składania ofert sprzedaży zostanie określona przez Zarząd, a następnie niezwłocznie przekazana przez Spółkę celem wykonania obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Cena nabycia jednej Akcji Własnej zostanie określona z uwzględnieniem warunków rynkowych, aktualnych w momencie ogłoszenia przez Spółkę zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy Spółki, przy czym ustalona w ten sposób cena nie może być niższa niż 5,50 zł (słownie: pięć złotych 50/00) oraz wyższa niż 7,50 zł (słownie: siedem złotych 50/00) oraz z zachowaniem następujących warunków:
1) cena nabycia Akcji Własnych będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy,
2) Zarząd przeprowadzi transakcję skupu Akcji Własnych z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych,
3) w przypadku, gdy liczba Akcji Własnych zaoferowanych przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę w odpowiedzi na zaproszenie Spółki będzie wyższa niż łączna liczba Akcji Własnych określona przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, Zarząd dokona proporcjonalnej redukcji ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji Własnych była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy,
4) Akcje Własne pozostałe po zastosowaniu powyższego zaokrąglenia (tj. akcje w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą Akcji Własnych określoną przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, a łączną liczbą akcji objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi ofertami sprzedaży) będą alokowane po jednej, kolejno, począwszy od największych ofert sprzedaży akcji do najmniejszych, aż do całkowitego przydzielenia akcji w liczbie równej w ogłoszonym zaproszeniu.
8. Akcje Własne zostaną nabyte od akcjonariuszy za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę wyłącznie z kwoty zgromadzonej w ramach Budżetu Skupu (stanowiącego część Kapitału Rezerwowego), która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.
9. Nabywane Akcje Własne będą w pełni pokryte.
10. Celem nabycia Akcji Własnych jest ich umorzenie i następnie obniżenie kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych. Nabyte przez Spółkę Akcje Własne zostaną umorzone na podstawie odrębnej uchwały walnego zgromadzenia,
11. Zarząd Spółki zostanie też upoważniony do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych Spółki, w tym w szczególności:
1) do określenia zgodnie z treścią niniejszej Uchwały ceny nabycia Akcji własnych oraz liczby nabywanych Akcji Własnych,
2) do określenia przed rozpoczęciem nabywania Akcji Własnych warunków, terminów i zasad przeprowadzenia publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki, w tym w szczególności określenia warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy, treści umów sprzedaży Akcji Własnych oraz ogłoszenia wzorów umów sprzedaży, zasad i warunków rozliczania transakcji nabycia Akcji Własnych,
3) zawarcia ewentualnych umów z odpowiednimi podmiotami (w tym w szczególności z firmą inwestycyjną) dotyczących powierzenia tym podmiotom wykonania poszczególnych czynności wykonywanych w ramach skupu Akcji Własnych,
4) Zarząd wedle własnego uznania, kierując się interesem Spółki będzie mógł:
(i) zakończyć w każdym czasie nabywanie Akcji Własnych,
(ii) zrezygnować z nabycia Akcji Własnych w całości lub w części,
(iii) odstąpić w każdym czasie od wykonywania niniejszej Uchwały,
5) w przypadku wstrzymania lub odstąpienia przez Zarząd Spółki od przeprowadzenia skupu Akcji Własnych, Zarząd Spółki, kierując się interesem Spółki, będzie mógł w każdej chwili podjąć decyzję o ponownym podjęciu skupu Akcji Własnych w okresie upoważnienia.

Ostateczna decyzja odnośnie nabycia akcji własnych INPRO SA należy do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INPRO SA, z uwagi na powyższe Zarząd Spółki zwróci się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INPRO SA o udzielenie upoważnienia Zarządowi INPRO SA do nabycia akcji własnych Spółki.

Podstawa prawna: art.17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm.)MESSAGE (ENGLISH VERSION)INPRO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INPRO S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-320Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Opata Jacka Rybińskiego8
(ulica)(numer)
58 34 00 37058 554 14 41
(telefon)(fax)
sekretariat@inpro.com.plwww.inpro.com.pl
(e-mail)(www)
589-000-85-40008141071
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-27Krzysztof MaraszekPrezes Zarządu
2021-05-27Elżbieta MarksProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk