• Odbierz prezent
INPRO S.A.: Emisja obligacji serii C (2021-10-07 13:56)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr27/2021
Data sporządzenia: 2021-10-07
Skrócona nazwa emitenta
INPRO S.A.
Temat
Emisja obligacji serii C
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki INPRO SA z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") w nawiązaniu do raportów bieżących nr 21/2021 z dnia 22 lipca 2021 r. oraz 23/2021 z dnia 15 września 2021 r., dotyczących emisji obligacji serii C informuje, iż w dniu dzisiejszym obligacje zostały zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych na podstawie realizacji zleceń rozrachunku, o których mowa w § 5 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Obligacje zarejestrowano w systemie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych pod kodem PLINPRO00056, w liczbie 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) sztuk, o nominalnej wartości 1.000,00 (jeden tysiąc) PLN każda Obligacja i łącznej wartości nominalnej do 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) złotych.

Dniem emisji Obligacji i rejestracji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. jest dzień 7 października 2021 roku.

Obligacje są oprocentowane według stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M (Warsaw Interbank Offered Rate) dla depozytów 6-miesięcznych powiększonej o marżę. Odsetki będą płatne w okresach 6 (słownie: sześć) miesięcznych.

Termin wykupu Obligacji nastąpi nie później niż 7 października 2025 roku.

Średnia stopa redukcji wyniosła 58,61%.

Dodatkowo na podstawie Uchwały nr 1022/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 października 2021 r., Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić do 35.000 obligacji na okaziciela serii C Spółki Inpro SA o wartości nominalnej 1.000 zł każda do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst z dniem rejestracji tych obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Uchwała ta weszła w życie w dniu jej podjęcia.

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INPRO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INPRO S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-320Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Opata Jacka Rybińskiego8
(ulica)(numer)
58 34 00 37058 554 14 41
(telefon)(fax)
sekretariat@inpro.com.plwww.inpro.com.pl
(e-mail)(www)
589-000-85-40008141071
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-07Krzysztof MaraszekPrezes Zarządu
2021-10-07Elżbieta MarksProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk