• Odbierz prezent
INPRO S.A.: Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości, której Inpro SA jest właścicielem. (2022-10-05 12:38)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr30/2022
Data sporządzenia: 2022-10-05
Skrócona nazwa emitenta
INPRO S.A.
Temat
Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości, której Inpro SA jest właścicielem.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 05.10.2022 r. otrzymał zawiadomienie o dokonaniu przez Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych w dniu 29.09.2022 r. wpisu w dziale IV ksiąg wieczystych nr GD1W/00127124/8 oraz GD1W/00127125/5 hipoteki umownej łącznej na aktywach INPRO S.A., stanowiącej prawne zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego Spółce przez mBank S.A z siedzibą w Warszawie („mBank”, „Bank”), na podstawie umowy o kredyt obrotowy nr 10/060/21/Z/OB z dnia 29.09.2021 r. do kwoty 24.430.000,00 zł.

O zawarciu przedmiotowej umowy kredytowej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24/2021 z 29.09.2021 r.

Wpis hipoteczny został dokonany w dziale IV ksiąg wieczystych nr GD1W/00127124/8 oraz GD1W/00127125/5 i dotyczy:

ustanowionej hipoteki umownej łącznej do kwoty 36.645.000 zł na rzecz mBanku, zabezpieczającej kapitał wraz z odsetkami i innymi kosztami wynikającymi z umowy kredytu nr 10/060/21/Z/OB z dnia 29.09.2021 r., obciążających przysługujące INPRO S.A. prawo własności nieruchomości objętej projektem Ostoja etap II położonej w Rumi, przy ul. Jeziornej, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1W/00127124/8 oraz GD1W/00127125/5.
Wartość aktywa (gruntu), na którym ustanowiono ww. zabezpieczenie w księgach rachunkowych spółki INPRO S.A. wynosi 3.104.494,91 zł.

Pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Spółkę, a Bankiem oraz osobami zarządzającymi Bankiem nie istnieją żadne powiązania.

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).


MESSAGE (ENGLISH VERSION)INPRO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INPRO S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-320Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Opata Jacka Rybińskiego8
(ulica)(numer)
58 34 00 37058 554 14 41
(telefon)(fax)
sekretariat@inpro.com.plwww.inpro.com.pl
(e-mail)(www)
589-000-85-40008141071
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-10-05Krzysztof MaraszekPrezes Zarządu
2022-10-05Elżbieta MarksProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk