• Odbierz prezent
INPRO S.A.: Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości, której Inpro SA jest właścicielem. (2021-04-16 11:22)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia: 2021-04-16
Skrócona nazwa emitenta
INPRO S.A.
Temat
Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości, której Inpro SA jest właścicielem.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd INPRO SA ("Spółka") informuje, iż w dniu 16.04.2021 r. otrzymał zawiadomienie o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych w dniu 06.04.2021 r. wpisu w dziale IV księgi wieczystej nr GD1G/00295593/0 hipoteki umownej na aktywach INPRO SA, stanowiących prawne zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego Spółce przez mBank SA z siedzibą w Warszawie ("Bank"), na podstawie umowy o kredyt obrotowy nr 10/024/20/Z/OB z dnia 29.06.2020 r. do kwoty 25.500.000,00 zł.

O zawarciu przedmiotowej umowy kredytowej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 22/2020 z 29.06.2020 r.

Wpis hipoteczny został dokonany w dziale IV księgi wieczystej nr GD1G/00295593/0 i dotyczy:

ustanowionej hipoteki umownej do kwoty 38.250.000 zł na rzecz mBanku SA, zabezpieczającej kapitał wraz z odsetkami i innymi kosztami wynikającymi z umowy kredytu nr 10/024/20/Z/OB z dnia 29.06.2020 r., obciążającej przysługujące INPRO SA prawo własności nieruchomości objętej projektem BRAWO położonej w Pruszczu Gdańskim, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00295593/0.

Wartość aktywa (gruntu), na którym ustanowiono ww. zabezpieczenie w księgach rachunkowych spółki INPRO SA wynosi 6.000.000,00 zł.

Pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Spółkę, a Bankiem oraz osobami zarządzającymi Bankiem nie istnieją żadne powiązania.

Na ustanowienie powyższej hipoteki zgodę wyraziła Rada Nadzorcza Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).


MESSAGE (ENGLISH VERSION)INPRO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INPRO S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-320Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Opata Jacka Rybińskiego8
(ulica)(numer)
58 34 00 37058 554 14 41
(telefon)(fax)
sekretariat@inpro.com.plwww.inpro.com.pl
(e-mail)(www)
589-000-85-40008141071
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-16Krzysztof MaraszekPrezes Zarządu
2021-04-16Elżbieta MarksProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk