• Odbierz prezent
INPRO S.A.: Decyzja i uchwała Zarządu INPRO S.A. dotycząca wypłaty dywidendy (2021-05-27 14:27)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021
Data sporządzenia: 2021-05-27
Skrócona nazwa emitenta
INPRO S.A.
Temat
Decyzja i uchwała Zarządu INPRO S.A. dotycząca wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd INPRO SA ("Spółka") informuje, iż podjął decyzję, iż zaproponuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wypłatę dywidendy za rok 2021 w wysokości 0,50zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) za akcję.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął uchwałę nr 5/2021 w sprawie wniosku Zarządu o podział zysku netto Spółki za rok 2020.

Zgodnie z ww. uchwałą Zarząd INPRO SA wnioskuje, aby część zysku netto Spółki za 2020 rok w kwocie 20.020.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), tj. 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) na każdą akcję, przeznaczona została na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, natomiast pozostała część zysku netto Spółki za rok 2020 w kwocie 34.146.610,48 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset dziesięć złotych 48/100) przeznaczona została na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Jako dzień dywidendy Zarząd Spółki proponuje ustalić datę 26 lipca 2021 roku, zaś jako dzień wypłaty dywidendy proponuje ustalić datę 9 sierpnia 2021 roku.

Powyższe propozycje dotyczące wypłaty dywidendy będą rekomendowanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które podejmie zgodnie ze swoimi uprawnieniami ostateczną decyzję w tej sprawie. Rekomendację przedstawioną przez Zarząd zaopiniuje w odrębnej uchwale także Rada Nadzorcza Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).


MESSAGE (ENGLISH VERSION)INPRO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INPRO S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-320Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Opata Jacka Rybińskiego8
(ulica)(numer)
58 34 00 37058 554 14 41
(telefon)(fax)
sekretariat@inpro.com.plwww.inpro.com.pl
(e-mail)(www)
589-000-85-40008141071
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-27Krzysztof MaraszekPrezes Zarządu
2021-05-27Elżbieta MarksProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk