Advertisement
  • Odbierz prezent
INGBSK: Uchwały ZWZ ING Banku Śląskiego S.A. (2021-04-15 18:14)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021


Data sporządzenia:


Skrócona nazwa emitentaINGBSK
Temat


Uchwały ZWZ ING Banku Śląskiego S.A.

Podstawa prawnaArt. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Treść raportu:

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku („ZWZ”) zwołane na 15 kwietnia 2021 roku.

Jednocześnie Zarząd Banku informuje, że dokumenty będące przedmiotem głosowania przez ZWZ zostały opublikowane w raporcie bieżącym nr 7/2021 z 19 marca 2021 roku oraz zamieszczone na stronie internetowej: http://www.ing.pl, w sekcjach: „Relacje inwestorskie / Walne Zgromadzenia / Walne Zgromadzenie 2021” oraz „Relacje inwestorskie / Wyniki finansowe / Wyniki roczne 2020”. Treść tych dokumentów nie uległa zmianie.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. poz. 757).

Załączniki


PlikOpis

RB09_2021_Załącznik.pdfZałącznik

CR09_2021_Enclosure.pdfEnclosure

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

2021-04-15 Report No. 9/2021: Resolutions of the ING Bank Śląski S.A. OGM.

The Management Board of ING Bank Śląski S.A. (“the Bank”) give public notice of the content of the resolutions passed by the Ordinary General Meeting (“OGM”), of the Bank convoked on 15 April 2021.

At the same time, the Bank Management Board communicate that the documents voted on at the OGM were published in current report no. 7/2021 of 19 March 2021 and on the website: http://www.ing.pl, in sections: ”Investor Relations / General Meetings / General Meeting 2021” and ”Investor Relations / Financial results / 2020 results”. The content of the said documents has not been altered.

Legal grounds: Article 19.1.6) of the Minister for Finance Regulation of 29 March 2018 on current and interim information provided by securities issuers and conditions for recognising as equivalent the information required by law of a non-member state (Journal of Laws item 757).


ING BANK ŚLĄSKI SA(pełna nazwa emitenta)INGBSK
Banki (ban)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)40-086
KATOWICE(kod pocztowy)
(miejscowość)SOKOLSKA
34(ulica)
(numer)032 3578592
032 3577092(telefon)

(fax)marzena.radys@ing.pl
www.ing.pl(e-mail)

(www)6340135475
271514909(NIP)

(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-15Brunon BartkiewiczPrezes Zarządu Banku

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk