• Odbierz prezent
INGBSK: raport finansowy (2021-03-12 18:18)
fot. freepik.com

Spis załączników:

20210312_181826_0836905508_PL_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_ING_Bank_Slaski_2020.zip
20210312_181826_0836905508_PL_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_ING_Bank_Slaski_2020.zip.XAdES
20210312_181826_0836905508_PL_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_ING_Bank_Slaski_SA_2020.zip
20210312_181826_0836905508_PL_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_ING_Bank_Slaski_SA_2020.xhtml.XAdES
20210312_181826_0836905508_PL_Sprawozdanie_na_temat_informacji_niefinansowych_Grupy_ING_Banku_Slaskiego_2020.xhtml
20210312_181826_0836905508_PL_Sprawozdanie_na_temat_informacji_niefinansowych_Grupy_ING_Banku_Slaskiego_2020.xhtml.XAdES
20210312_181826_0836905508_INGBank_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtml
20210312_181826_0836905508_INGBank_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtml.xades
20210312_181826_0836905508_Ocena_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_GK_ING_przez_RN_2020.xhtml
20210312_181826_0836905508_PL_Oswiadczenie_RN_dotyczace_Komitetu_Audytu_2020.xhtml
20210312_181826_0836905508_PL_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_2020.xhtml
20210312_181826_0836905508_List_przewodniczacego_RN_2020.xhtml
20210312_181826_0836905508_EN_Consolidated_Financial_Statements_of_ING_Bank_Slaski_Group_2020.zip
20210312_181826_0836905508_EN_Management_Report_on_operations_of_ING_Bank_Slaski_Group_2020.zip
20210312_181826_0836905508_EN_Report_on_non-financial_information_of_ING_Bank_Slaski_Group_2020_.zip
20210312_181826_0836905508_ING_Bank_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_ENG.xhtml
20210312_181826_0836905508_Supervisory_Boards_Assessment_of_ING_Bank_Slaski_Group_Operations_2020.xhtml
20210312_181826_0836905508_EN_Representation_Audit_Committee_2020.xhtml
20210312_181826_0836905508_EN_Report_of_the_Supervisory_Board_2020.xhtml
20210312_181826_0836905508_Letter_from_the__Supervisory_Board_Chairman_2020.xhtml

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020


(rok)

(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)dlabanków
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresoddozawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE

w walucie
data przekazania:ING BANK ŚLĄSKI SA(pełna nazwa emitenta)INGBSK
Banki (ban)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)40-086
KATOWICE(kod pocztowy)
(miejscowość)SOKOLSKA
34(ulica)
(numer)032 3578592
032 3577092(telefon)

(fax)marzena.radys@ing.pl
www.ing.pl(e-mail)

(www)6340135475
271514909(NIP)

(REGON)259400YLRTOBISHBVX41
0000005459

(LEI)


(KRS)KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

(firma audytorska)


WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR

2020201920202019

Przychody z tytułu odsetek5 246,905 311,301 172,701 234,70

Przychody z tytułu prowizji1 963,501 724,10438,90400,80

Wynik na działalności podstawowej6 214,605 789,801 389,001 345,90

Zysk brutto1 911,702 257,80427,30524,90

Zysk netto przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A.1 337,601 658,70299,00385,60

Zwiększenie / zmniejszenie środków pieniężnych netto-769,3041,00-171,909,50

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)10,2812,752,303,00

Aktywa razem186 595,70158 610,7040 434,2037 245,70

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A.18 618,3015 223,304 034,503 574,80

Kapitał akcyjny130,10130,1028,2030,60

Udziały niekontrolujące0,000,000,000,00

Liczba akcji130 100 000,00130 100 000,00Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)143,11117,0131,0027,50

Łączny współczynnik kapitałowy (w %)18,7216,87


Wartości w EUR zostały podane w milionach.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
PL_Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe ING Bank Slaski_2020.zipSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2020 - wersja polska
PL_Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe ING Bank Slaski_2020.zip.XAdESSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2020 - podpisy
PL_Sprawozdanie Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy ING Bank Slaski SA_2020.zipSprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2020 - wersja polska
PL_Sprawozdanie Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy ING Bank Slaski SA_2020.xhtml.XAdESSprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2020 - podpisy
PL_Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy ING Banku Slaskiego_2020.xhtmlSprawozdanie na temat informacji niefinansowych 2020 - wersja polska
PL_Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy ING Banku Slaskiego_2020.xhtml.XAdESSprawozdanie na temat informacji niefinansowych 2020 - podpisy
INGBank_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtmlSprawozdanie z badania za rok 2020 - wersja polska
INGBank_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtml.xadesSprawozdanie z badania za rok 2020 - podpisy
Ocena_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_GK_ING_przez_RN_2020.xhtmlOcena działalności Grupy Kapitałowej przez RN - wersja polska
PL_Oswiadczenie RN dotyczące Komitetu Audytu_2020.xhtmlOświadczenie RN dotyczące Komitetu Audytu - wersja polska
PL_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_2020.xhtmlOcena sprawozdań finansowych przez RN - wersja polska
List_przewodniczacego_RN_2020.xhtmlList Przewodniczącego Rady Nadzorczej - wersja polska
EN_Consolidated_Financial_Statements_of_ING Bank Slaski Group_2020.zipSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2020 - wersja angielska
EN_Management_Report_on_operations_of_ING Bank Slaski Group_2020.zipSprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2020 - wersja angielska
EN_Report on non-financial information_of_ING Bank Slaski Group_2020_.zipSprawozdanie na temat informacji niefinansowych 2020 - wersja angielska
ING Bank_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_ENG.xhtmlSprawozdanie z badania za rok 2020 - wersja angielska
Supervisory_Boards_Assessment_of_ING_Bank_Slaski_Group_Operations_2020.xhtmlOcena działalności Grupy Kapitałowej przez RN - wersja angielska
EN_Representation_Audit_Committee_2020.xhtmlOświadczenie RN dotyczące Komitetu Audytu - wersja angielska
EN_Report_of_the_Supervisory_Board_2020.xhtmlOcena sprawozdań finansowych przez RN - wersja angielska
Letter_from_the _Supervisory_Board_Chairman_2020.xhtmlList Przewodniczącego Rady Nadzorczej - wersja angielska

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk