• Odbierz prezent
INGBSK: Odwołanie Członka Rady Nadzorczej. (2021-11-29 15:23)
fot. freepik.com

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr29/2021Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

INGBSK
Temat


Odwołanie Członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweTreść raportu:

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2021 z 22 listopada 2021 roku informuje, że 29 listopada 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. podjęło uchwałę nr 7 w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Banku Pana Antoniego F. Reczka, dotychczas pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. Powodem odwołania jest długotrwała nieobecność Pana Antoniego F. Reczka, uniemożliwiająca jego aktywny udział w pracach Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. poz. 757).MESSAGE (ENGLISH VERSION)

2021-11-29 Report No. 29/2021: Recall of a Supervisory Board Member.

Further to current report no. 26/2021 of 22 November 2021, the Management Board of ING Bank Śląski S.A. (“Bank”) hereby give notice that on 29 November 2021 the Extraordinary General Meeting of ING Bank Śląski S.A. passed a resolution no. 7 on recalling Mr Antoni F. Reczek, current Chair of the ING Bank Śląski S.A. Supervisory Board, from the Bank Supervisory Board composition. Mr Antoni F. Reczek was recalled due to his protracted absence, preventing him from active participation in the works of the Supervisory Board.

Legal grounds: Article 5.4 of the Minister for Finance Regulation of 29 March 2018 on current and interim information provided by securities issuers and conditions for recognising as equivalent the information required by law of a non-member state (Journal of Laws item 757).


ING BANK ŚLĄSKI SA(pełna nazwa emitenta)INGBSK
Banki (ban)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)40-086
KATOWICE(kod pocztowy)
(miejscowość)SOKOLSKA
34(ulica)
(numer)032 3578592
032 3577092(telefon)

(fax)marzena.radys@ing.pl
www.ing.pl(e-mail)

(www)6340135475
271514909(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-11-29Brunon BartkiewiczPrezes Zarządu Banku
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk