• Odbierz prezent
INGBSK: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał. (2021-10-22 16:55)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr21/2021
Data sporządzenia:2021-10-22
Skrócona nazwa emitenta
INGBSK
Temat
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ING Banku Śląskiego S. A. („Bank”) informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku na 29 listopada 2021 roku, godz. 12:00, w sali audytoryjnej Centrali Banku w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał lub rozpatrywanych spraw, a które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości, zostały załączone do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. poz. 757).
Załączniki
PlikOpis
RB21_2021_Ogloszenie.pdfOgłoszenie
RB21_2021_Projekty_Uchwal.pdfProjekty Uchwał
RB21_2021_Dokumenty.pdfDokumenty
CR21_2021_Notice.pdfNotice
CR21_2021_Draft_Resolutions.pdfDraft Resolutions
CR21_2021_Documents.pdfDocuments
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

2021-10-22 Report No. 21/2021: Notice of convening the Extraordinary General Meeting and draft resolutions.

Acting pursuant to Article 399 §1 in conjunction with Article 4021 §1 of the Commercial Companies and Partnerships Code, the Management Board of ING Bank Śląski S.A. (“Bank”) hereby give notice of convening the Extraordinary General Meeting of the Bank, which shall be held on 29 November 2021 at 12:00 noon, in the Auditorium at the Bank Head Office at ul. Sokolska 34 in Katowice.

The wording of the notice of convening the Extraordinary General Meeting, the draft resolutions and the documents to be reviewed by the Extraordinary General Meeting and being of significance for the resolutions passed or matters reviewed but not being rendered into the public domain earlier are enclosed herewith.

Legal grounds: Articles 19.1.1) and 19.1.2) of the Minister for Finance Regulation of 29 March 2018 on current and interim information provided by securities issuers and conditions for recognising as equivalent the information required by law of a non-member state (Journal of Laws item 757).

ING BANK ŚLĄSKI SA
(pełna nazwa emitenta)
INGBSKBanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-086KATOWICE
(kod pocztowy)(miejscowość)
SOKOLSKA34
(ulica)(numer)
032 3578592032 3577092
(telefon)(fax)
marzena.radys@ing.plwww.ing.pl
(e-mail)(www)
6340135475271514909
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-10-22Brunon BartkiewiczPrezes Zarządu Banku
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk