• Odbierz prezent
ING BANK HIPOTECZNY S.A.: Zmiana daty przekazania raportu rocznego za 2020 rok (2021-03-04 14:17)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia: 2021-03-03
Skrócona nazwa emitenta
ING BANK HIPOTECZNY S.A.
Temat
Zmiana daty przekazania raportu rocznego za 2020 rok
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd ING Banku Hipotecznego S.A. („Bank”) informuje, iż raport roczny za 2020 rok, którego termin opublikowania został wyznaczony na 24 marca 2021 r. (raport nr 1/2021 z 25 stycznia 2021 r.) zostanie opublikowany 8 marca 2021 r.
Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Report no. 2/2021
Date: 2021-03- 03
Change of publication date for annual report for 2020
The Management Board of ING Bank Hipoteczny S.A. (“Bank”) informs that the annual report for 2020 due to be published on 24 March 2021 (report No. 1/2021 on 25 January 2021), will now be published on 8 March 2021.
Legal grounds: Article 80.2 of the Minister for Finance Regulation of 29 March 2018 on current and interim information provided by securities issuers and conditions for recognising as equivalent the information required by law of a non-member state (Journal of Laws item 757).

ING BANK HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ING BANK HIPOTECZNY S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-101Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Chorzowska50
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
2050005199369582281
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-04Mirosław BodaPrezes Zarządu Banku
2021-03-04Jacek FrejlichWiceprezes Zarządu Banku

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk