• Odbierz prezent
ING BANK HIPOTECZNY S.A.: raport finansowy (2021-03-08 16:15)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlabanki hipoteczne
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-03-08
ING BANK HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ING BANK HIPOTECZNY S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
40-101Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Chorzowska50
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
2050005199369582281
(NIP)(REGON)
2594006G5AW3PX0GET920000723965
(LEI) (KRS)
BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202 01920202 019
Wynik z tytułu odsetek52 088,7025 059,2011 719,005 830,40
Wynik na działalności podstawowej52 081,0024 773,6011 717,305 764,00
Koszty działania-24 629,50-23 835,40-5 541,20-5 541,20
Zysk (strata) brutto 24 695,6013,805 556,105 556,10
Zysk (strata) netto19 827,60-188,904 460,904 460,90
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)94,42-0,9121,2421,24
Należności od banków65 823,707 249,2014 263,601 702,30
Dłużne papiery wartościowe50 186,90264 803,9010 875,2062 182,40
Kredyty i pożyczki udzielone klientom3 690 920,703 060 898,90799 800,80718 774,00
Aktywa razem3 813 219,103 339 126,80826 302,10784 108,70
Zobowiązania wobec innych banków1 969 597,202 488 153,60426 800,10584 279,30
Zobowiązania z tytułu emisji obligacji975 131,600,00211 305,300,00
Zobowiązania z tytułu emisji listów zastawnych399 480,60400 359,9086 565,1094 014,30
Zobowiązania razem3 351 435,703 067 574,70726 236,40720 341,60
Kapitał akcyjny380 000,00210 000,0082 343,8049 313,10
Kapitał własny razem461 783,40271 552,10100 065,7063 767,10
* Dane wyrażone w EUR zostały wyliczone przy zastosowaniu średniego kursu NBP z dnia 31.12.2020 dla danych za 2020 rok oraz z dnia 31.12.2019 dla danych porównawczych.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
SzB_ING Bank Hipoteczny_2020_04032021.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania dla Rady Nadzorczej ING Banku Hipotecznego S.A.
SzB_ING Bank Hipoteczny_2020_04032021.xhtml.XAdESSprawozdanie finansowe ING banku Hipotecznego S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku
SF ING BH 20201231.xhtmlRoczne sprawozdanie finansowe ING Banku Hipotecznego za rok 2020 - wersja polska
SF ING BH 20201231.xhtml.xadesPlik podpisu kwalifikowanego dot. rocznego sprawozdania finansowego
SZ_ING_BH_20201231.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności ING banku Hipotecznego S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku
SZ_ING_BH_20201231.xhtml.xadesPlik podpisu kwalifikowanego dot. sprawozdania Zarządu z działalności
Ocena_sprawozdan_finansowych_przez_RN_2020.xhtmlSprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań ING Banku Hipotecznego za rok 2020
Ocena działalności Banku_Ryzyko_RN_2020.xhtmlOcena działalności ING Banku Hipotecznego S.A. w 2020 roku sporządzona przez Radę Nadzorczą z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego
Oswiadczenie_RN_dotyczace_KA_2020.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu i Ryzyka - wersja polska
SzB_ING Bank Hipoteczny_2020_EN.pdfIndependent Auditor's report to the Supervisory Board of ING Bank Hipoteczny S.A.
SF ING BH 20201231_ENG.xhtmlFinancial statements of ING Bank Hipoteczny for the period of 1 January 2020 to 31 December 2020
SZ ING BH 20201231_ENG.xhtmlManagement Board report on operationsof ING Bank Hipoteczny for the period of 1 January 2020 to 31 December 2020
Report of the Supervisory Board on the results of evaluation of ING BH reports.xhtmlReport of the Supervisory Board on the results of evaluation of ING BH reports for 2020
Evaluation of the operations of ING BH prepared by the Supervisory Board.xhtmlEvaluation of operations of ING Bank Hipoteczny S.A. in 2020 prepared by the Supervisory Board taking into account the evaluation of internal control systems, risk management, compliance and internal audit function
Representation of the Supervisory Board concerning the Audit and Risk.xhtmlRepresentation of the Supervisory Board concerning the Audit and Risk Committee

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk