• Odbierz prezent
ING BANK HIPOTECZNY S.A.: Publikacja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacji o wyemitowanych przez ING Bank Hipoteczny S.A. hipotecznych listach zastawnych  oraz wierzytelnościach i środkach wpisanych do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych. (2
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia: 2021-03-25
Skrócona nazwa emitenta
ING BANK HIPOTECZNY S.A.
Temat
Publikacja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacji o wyemitowanych przez ING Bank Hipoteczny S.A. hipotecznych listach zastawnych oraz wierzytelnościach i środkach wpisanych do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd ING Banku Hipotecznego S.A. informuje, że zgodnie z art. 26 ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych przekazał w dniu 25 marca 2021 r. do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym następujące informacje:
a) łączna kwota nominalnych wartości wyemitowanych przez ING Bank Hipoteczny S.A. hipotecznych listów zastawnych, jakie znajdowały się w obrocie na ostatni dzień roku obrotowego (31 grudnia 2020) wynosiła 400.000.000,00 zł;
b) łączna kwota wierzytelności ING Banku Hipotecznego S.A. i środków wpisanych do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych według stanu na ostatni dzień roku obrotowego (31 grudnia 2020) wynosiła 3.021.626.875,18 zł.

Podstawa prawna: §59 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Subject: Publication of information in the Monitor Sądowy i Gospodarczy on covered bonds issued by the ING Bank Hipoteczny S.A. and receivables and substitute assets registered in the cover pool registry

The Management Board of ING Bank Hipoteczny S.A. informs that in accordance with the Art. 26 of the Covered Bonds and Mortgage Banks Act, the following information has been submitted for publication in the Monitor Sądowy i Gospodarczy:
a) total amount of outstanding mortgage covered bonds issued by ING Bank Hipoteczny S.A. as of the last day of the financial year (December 31, 2020) amounted PLN 400,000,000.00;

b) total amount of receivables of ING Bank Hipoteczny S.A. and substitute assets registered in the cover pool registry as of the last day of the financial year (December 31, 2020) amounted PLN 3,021,626,875.18.

Legal basis: Article 59 section 2 of the Regulation of the Minister of Finance on current and periodic information provided by issuers of securities and on conditions under which information required by legal regulations of a third country may be recognized as equivalent.

ING BANK HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ING BANK HIPOTECZNY S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-101Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Chorzowska50
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
2050005199369582281
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-25Mirosław BodaPrezes Zarządu Banku
2021-03-25Jacek FrejlichWiceprezes Zarządu Banku

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk