• Odbierz prezent
INFOSCAN S.A.: Zmiana stanu posiadania akcji Spółki (2021-02-16 18:32)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2021
Data sporządzenia: 2021-02-16
Skrócona nazwa emitenta
INFOSCAN S.A.
Temat
Zmiana stanu posiadania akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Infoscan S.A. informuje, iż w dniu 16 lutego 2021 roku otrzymał od Pana Kamila Gaworeckiego zawiadomienie z dnia 16 lutego 2021 roku, o zmianie progu określonego art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o następującej treści:

„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Z 2019 r., poz. 623, "Ustawa o Ofercie"), informuję, iż wskutek dokonania przeze mnie transakcji zbycia akcji spółki Infoscan S.A. doszło do przekroczenia przeze mnie w dół progu 5% w ogólnej liczbie głosów spółki Infoscan S.A.
1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
Zmiana dotychczasowego udziału spowodowana była zbyciem 1000 akcji Infoscan S.A. w alternatywnym systemie obrotu New Connect podczas sesji 11 lutego 2021 r.
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą oraz ich udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed zmianą stanu posiadania posiadałem łącznie 493 396 akcji Spółki, które stanowiły 5,01% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 5,01% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 493 396 głosów z akcji Spółki.
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji oraz ich udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Po wskazanej transakcji posiadam 492 396 akcji Spółki, które stanowią 4,99% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 4,99% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 492 396 głosów z akcji Spółki.
4. Pomioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki:
Nie dotyczy
5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt.3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej:
Nie dotyczy
6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o ofercie, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz Instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. pkt Ustawy o ofercie, oraz Instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. pkt 2 Ustawy o ofercie, które nie wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych Instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:
Nie dotyczy
7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:
Nie dotyczy
8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Łączna suma wynosi 492 396 głosów stanowiących 4,99% ogólnej liczby głosów w Spółce"


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFOSCAN SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)INFOSCAN S.A.
Usługi inne (uin)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)02-516
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Tadeusza Rejtana
17 lok. 16(ulica)
(numer)+48 22 188 18 63
+48 22 188 10 23(telefon)

(fax)info@infoscan.pl
www.infoscan.pl(e-mail)

(www)9512209251
140643589(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-02-16Piotr SobiśPrezes Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk