• Odbierz prezent
Indeks dolara spadł do najniższych poziomów od ponad dwóch lat! Fed zawiódł oczekiwania inwestorów!

Wczorajsza sesja wniosła na rynki walutowe wiele emocji. Nie do końca było to zaskoczeniem, ponieważ planowana publikacja minutes z posiedzenia FOMC rozbudziła czujność inwestorów, którzy wyczekiwali w niej przede wszystkim wskazówek na temat prowadzonej przez Fed polityki monetarnej w najbliższych miesiącach.

Przede wszystkim, oczekiwano, że Fed poda nowe, konkretne wytyczne dotyczące swojej strategii w zakresie inflacji i rentowności papierów skarbowych USA, tymczasem żadne konkretne plany nie zostały przedstawione. Zamiast tego, Fed zaledwie podał liczbę członków FOMC, którzy opowiadali się za rewizją strategii w jakimś momencie w przyszłości – jednak bez podawania szczegółowej daty.

Brak jakichkolwiek istotnych, sprecyzowanych informacji na temat dalszych działań Fed został potraktowany przez inwestorów jako pretekst do rewizji swoich założeń dotyczących wartości dolara.

Amerykańska waluta w ostatnich tygodniach dotkliwie traciła na wartości, a indeks dolara spadł do najniższych poziomów od ponad dwóch lat. Jednak w obliczu braku konkretnych planów dalszego luzowania polityki monetarnej w USA, inwestorzy ocenili, że wyprzedanemu rynkowi dolara należy się korekta.

Wczoraj indeks dolara zanotował największą od czerwca dzienną zwyżkę, a dzisiaj strona popytowa pozostaje silna. FUSD w rezultacie znalazł się z powrotem powyżej poziomu 93 pkt.

OKIEM ANALITYKA – Odwrócenie sił na rynku dolara, ale na jak długo?

Wczorajsza sesja na rynku amerykańskiego dolara odwróciła nastroje inwestorów o 180 stopni. Na razie jednak ruch wzrostowy powinien być traktowany jako korekta w dłuższym trendzie spadkowym.

O możliwości pojawienia się wzrostowego akcentu na rynku dolara świadczyło techniczne wyprzedanie rynku, o którym wspominałam w raporcie z wczorajszego poranka. Krótkoterminowo taki stan może się utrzymać, ale w dłuższej perspektywie pojawienie się fundamentów, które trwale wsparłyby dolara, jest mało prawdopodobne.

Wynika to przede wszystkim z dużego prawdopodobieństwa prowadzenia dalszej, ultraluźnej polityki monetarnej przez Fed. Mimo że wczoraj nie pojawiły się konkretne informacje na ten temat, to w obecnej trudnej sytuacji gospodarczej w Stanach Zjednoczonych, jakiekolwiek działania zmierzające ku podnoszeniu stóp procentowych wydają się bardzo odległe.

Nie zmienia to faktu, że „oczyszczająca” korekta wzrostowa na rynku amerykańskiego dolara miała uzasadnienie. W poprzednim tygodniu liczba krótkich pozycji na rynku USD wśród inwestorów instytucjonalnych była największa od 2011 roku, natomiast liczba długich pozycji na euro była rekordowa.

Sporządziła: Dorota Sierakowska – analityk Domu Maklerskiego BOŚ

Nota prawna:

 

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.


Dorota Sierakowska

Finansistka i przedsiębiorca. Analityk rynków surowcowych w DM BOŚ (zdobywczyni nagrody FxCuffs 2017 w kategorii Analityk Roku), wydawca i redaktor naczelna magazynu o inwestowaniu Trend. Regularnie wypowiada się w mediach na tematy związane z rynkami finansowymi. Pasjonatka podróży i poznawania świata, certyfikowany nurek i żeglarz.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk