• Odbierz prezent
IMS S.A.: Rejestracja umorzenia akcji oraz zmian w Statucie Spółki - obniżenie wysokości kapitału zakładowego Spółki (2021-04-23 16:14)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2021
Data sporządzenia:2021-04-23
Skrócona nazwa emitenta
IMS S.A.
Temat
Rejestracja umorzenia akcji oraz zmian w Statucie Spółki - obniżenie wysokości kapitału zakładowego Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że 23 kwietnia 2021 r. powziął informację o zarejestrowaniu 21 kwietnia 2021 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia jej kapitału zakładowego oraz zmian Statutu IMS S.A.

Wysokość kapitału zakładowego Spółki po dokonaniu rejestracji przez Sąd jego obniżenia wynosi obecnie 621.981,72 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych i 72/100).
Kapitał zakładowy dzieli się na 31.099.086 (trzydzieści jeden milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela, w tym:
-30.598.586 (trzydzieści milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii A,
- 500.500 (pięćset tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii C,
o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda.

Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego została dokonana w związku z Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS Spółka Akcyjna z 2 marca 2021 r. na mocy której kapitał zakładowy został obniżony z kwoty 628.481,72 PLN (sześćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych i 72/100) o kwotę 6.500,00 PLN (sześć tysięcy pięćset złotych i 0/100) w drodze umorzenia 325.000 (trzystu dwudziestu pięciu tysięcy) akcji Spółki uprawniających do 325.000 głosów, stanowiących 1,03% kapitału zakładowego i uprawniających do 1,03% głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Umorzenie 325.000 akcji Spółki, które Spółka nabyła odpłatnie w ramach upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych na podstawie uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 21 stycznia 2020 roku, oraz uchwalonego przez Zarząd Spółki Programu Skupu akcji własnych Spółki, na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Spółki z 3 lutego 2020 roku, nastąpiło za zgodą akcjonariuszy (umorzenie dobrowolne), na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS Spółka Akcyjna z 2 marca 2021 roku.

Sąd jednocześnie na mocy Uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS Spółka Akcyjna z 2 marca 2021 r. dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki. W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje wykaz wszystkich zarejestrowanych zmian w dokumencie.
Spółka obecnie nie posiada akcji własnych.


Podstawa szczegółowa: par. 5 ust. 1 oraz par. 6 RMF Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych
Załączniki
PlikOpis
ims-nzw_02032021_zmiana_statutu.pdfZmiany w statucie IMS S.A.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

IMS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IMS S.A.Media
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-819Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Puławska366
(ulica)(numer)
+48 22 870 67 76+48 22 870 67 33
(telefon)(fax)
biuro@ims.fmwww.ims.fm
(e-mail)(www)
525-22-01-663016452416
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-23Piotr BielawskiWiceprezes Zarządu
2021-04-23Dariusz LichaczWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk