• Odbierz prezent
IMPERA ASI S.A.: zmiana stanu posiadania przez akcjonariusza (2021-03-16 18:54)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021
Data sporządzenia: 2021-03-16
Skrócona nazwa emitenta
IMPERA ASI S.A.
Temat
zmiana stanu posiadania przez akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Spółka pod firmą Impera Capital ASI S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”, „Impera”), działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (Ustawa), informuje, że w dniu 16.03.2021 r. otrzymała w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy zawiadomienie od Pana Cezarego Gregorczuk, dotyczące tego, że w dniu 12 marca 2021 r. w wyniku odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Impera Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. ogłoszone przez Pana Januarego Ciszewskiego w dniu 04 lutego 2021 r., dokonał zbycia akcji spółki Impera Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. przez co zmienił się jego udział w ogólnej liczbie głosów Spółki.

Przed ww. zdarzeniem Pan Cezary Gregorczuk posiadał 1 598 883 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy) akcje Spółki reprezentujące 20,42 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 1 598 883 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 20,42 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce .

W związku z dokonanym zbyciem Pan Cezary Gregorczuk nie posiada już akcji Spółki i nie jest już jej akcjonariuszem.

Pan Cezary Gregorczuk poinformował, że na dzień sporządzenia zawiadomienia nie ma podmiotów zależnych od niego posiadających akcje Spółki, brak jest także osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy.

Pan Cezary Gregorczuk poinformował, że nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy oraz art. 69 b ust. 1 pkt 2 Ustawy w związku z czym nie wykonuje głosów z akcji o których mowa w art. 69 b ust. 3 Ustawy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

IMPERA CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IMPERA ASI S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-583Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wołoska9
(ulica)(numer)
22 378 55 5022 378 55 51
(telefon)(fax)
biuro@imperasa.plwww.imperasa.pl
(e-mail)(www)
526-10-29-979010965971
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-16Cezary GrgegorczukCzłonek Zarządu
2021-03-16Adam WojackiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk