• Odbierz prezent
IMPERA ASI S.A.: ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza (2021-03-18 15:24)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2021
Data sporządzenia: 2021-03-18
Skrócona nazwa emitenta
IMPERA ASI S.A.
Temat
ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Spółka pod firmą Impera Capital ASI S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (Ustawa), informuje, że w dniu 18.03.2021 r. otrzymała zawiadomienie od Pana Januarego Ciszewskiego, który stosownie do regulacji art. 77 ust. 7 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy poinformował, że w dniu 16 marca 2021 r. nastąpiło rozliczenie transakcji („Data Rozliczenia Transakcji”) nabycia przez Pana Januarego Ciszewskiego akcji Spółki („Nabycie Akcji”), w wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż tych papierów wartościowych ogłoszonego 4 lutego 2021 r. („Wezwanie”). Termin zawarcia transakcji Nabycia Akcji przypadł w dniu 12 marca 2021 r.

Przed Datą Rozliczenia Transakcji Januaremu Ciszewskiemu przysługiwało bezpośrednio 299.450 akcji Spółki, reprezentujących 3,82 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 299.450 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 3,82 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W wyniku Wezwania January Ciszewski nabył 3.756.886 akcji Spółki, reprezentujących 47,97 % kapitału zakładowego i uprawniających do 3.756.886 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 47,97 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W konsekwencji powyższego, na dzień złożenia zawiadomienia stan posiadania Januarego Ciszewskiego obejmuje łącznie 4.056.336 akcji Spółki, reprezentujących 51,80 % kapitału zakładowego i uprawniających do 4.056.336 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 51,80 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

January Ciszewski poinformował, że posiada akcje jedynie bezpośrednio. W szczególności nie istnieją:
a) podmioty zależne od Januarego Ciszewskiego, które posiadają akcje Spółki;
b) osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy;
c) instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy, do których nabycia byłby uprawniony lub zobowiązany January Ciszewski jako posiadacz instrumentów finansowych.

W konsekwencji powyższego łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 i 8 Ustawy wynosi 4.056.336 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 51,80 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

IMPERA CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IMPERA ASI S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-583Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wołoska9
(ulica)(numer)
22 378 55 5022 378 55 51
(telefon)(fax)
biuro@imperasa.plwww.imperasa.pl
(e-mail)(www)
526-10-29-979010965971
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-18Cezary GregorczukCzłonek Zarządu
2021-03-18Adam WojackiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk