• Odbierz prezent
IMAGE POWER S.A.: Zawarcie umowy pożyczki (2022-10-05 15:18)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2022
Data sporządzenia: 2022-10-05
Skrócona nazwa emitenta
IMAGE POWER S.A.
Temat
Zawarcie umowy pożyczki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Image Power S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent), informuje, iż w dniu 5 października 2022 r., jako pożyczkobiorca, podpisał umowę pożyczki z PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Pożyczkodawca) na kwotę 125.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) (dalej: Pożyczka). Emitent jest jednostką stowarzyszoną dla Pożyczkodawcy, który posiada 21,66% udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu Spółki,

Pożyczka została udzielona na okres do 31 grudnia 2023 r. Oprocentowanie Pożyczki ustalone zostało w oparciu o następującą formułę: iloczyn wartości bieżącego zadłużenia (tj. 125.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) na dzień sporządzenia niniejszego raportu) oraz stawki WIBOR 3M/EURLIBOR 3M powiększony o 2,00% w skali roku. Cała kwota Pożyczki, podobnie jak odsetki, płatne będą jednorazowo, najpóźniej w ostatnim dniu okresu Pożyczki. Emitentowi przysługuje prawo do przedterminowego zwrotu całości bądź części Pożyczki bez dodatkowych opłat.

Cała kwota Pożyczki zostanie przeznaczona na rozwój gry Spółki pt. Haunted House Renovator (dalej: Gra).

Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt dokonania znaczącej inwestycji na rozwój jednej z gier Emitenta, co w efekcie może mieć istotny wpływ na jakość przedmiotowej Gry, a przez to dalszy wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

IMAGE POWER SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IMAGE POWER S.A.Gry
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-473Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Popularna14/3
(ulica)(numer)
663 936 116
(telefon)(fax)
kontakt@imagepower.plhttps://imagepower.pl
(e-mail)(www)
5272778779365341132
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-10-05Piotr FigarskiWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk